ADAM, O. Charakterizace a optimalizace přípravy tvrdé vrstvy na grafitické litině pomocí přetavení povrchu elektronovým paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Předkládanou práci zpracoval pan Ondřej Adam samostatně. Přetavené vrstvy byly připraveny v laboratoři elektronového paprsku UMVI. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky litin a vzniku jednotlivých stabilních a metastabilních struktur v závislosti na rychlosti ochlazování. Experimentální část prezentuje výsledky metalografické studie celkem dvanácti vzorků s povrchem přetaveným různými postupy. Je sledován druh mikrostruktury a hodnocena tvrdost jednotlivých struktur. Výsledky jsou diskutovány ve vztahu k zákonitostem prezentovaným v teoretické části práce a v závěru jsou stručně shrnuty doporučení pro získání kvalitní tvrzené vrstvy. Předkládaná práce splňuje nároky kladené na bakalářské kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matlák, Jiří

Předložená bakalářská práce je zpracována kvalitně a na odpovídající technické i formální úrovni s minimem chyb. V rámci prezentování a hodnocení dosažených výsledků z důvodu zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti bych doporučil členění podle sledovaných parametrů, nikoliv podle jednotlivých vzorků. Dále chybí souhrnné přehledné porovnání parametrů zařízení a vlastností získané přetavené vrstvy v jedné komplexní tabulce. Rovinnost povrchu by bylo vhodné verifikovat a nikoliv pouze hodnotit subjektivně. Nicméně student v práci prokázal, že se v dané problematice velmi dobře orientuje a naměřené hodnoty umí patřičně interpretovat. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92712