SUDA, M. Vyvrtávací hlava na vrtačku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočiš, Petr

V rámci bakalářské práce musím vyzdvihnout, že student zpracoval zcela originální návrh příslušenství stroje. Velmi pečlivé je zpracování výpočtové části. Podkapitola Konstrukční návrh je rovněž zpracována kvalitně, ale mohla by být podrobnější. Rovněž chybí nástin technologie výroby (např. víka s krytem pozice 4). Výkresová dokumentace je zpracována podle norem a celkem pečlivě, ale obsahuje několik chyb. Jedná se o špatnou kompozici sestavy (mohla být na A2), umístění hřídele s pastorkem má být na výkrese vodorovně, vnitřní díry pro ložiska mají v soustavě jednotné díry toleranci H7, nikoliv P6 a kótovaná díra se zahloubením pro hlavu šroubu v řezu na výkrese nemá co dělat. Zakótování díry by šlo řešit dalším řezem, umístěným ve správném místě. Celkově ale hodnotím práci jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kozáček, Peter

Bakalárska práca spracúva problematiku vyvŕtavacích hláv. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť obsahuje spracovanú rešerše, kde je uvedené rozdelenie a ich podrobné popísanie. V danej časti chýbajú ďalšie možnosti rozdelenia, prípadne výrobcovia vyvŕtavacích hláv. V druhej časti študent navrhuje vyvŕtavaciu hlavu na základe vstupných parametrov, ktoré nie sú zdôvodnené. Sú rozpracované dve varianty, ale len jedna je dotiahnutá do konca. Daná časť obsahuje veľké množstvo výpočtov, ktoré by bolo vhodne dať do príloh. V závere chýba sumarizácia parametrov navrhnutej hlavy. V prílohách by bolo vhodné zvoliť inú štruktúru. Každá príloha by mala byť samostatne a rovnaký formát nadpisov. Pri výkresoch zostavy a súčiastky (Hriadeľ 2) by bolo vhodné zvoliť inú mierku, prípadne rozloženie. Práca obsahuje menšie gramatické a štylistické chyby. Navzdory všetkým výhradám, hodnotím prácu ako veľmi dobrú – B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 92360