PAŽITNÝ, M. Design akumulátorového laserového teploměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Tvarování, které má základ v kombinaci dvou válcových objemů, působí ve výsledku čistě a jednoznačně. Kruhový displej je do těla přístroje integrován citlivě, pozitivem je uživatelsky příznivé grafické rozhraní. Délka rukojeti je hraniční, její prodloužení by mělo ergonomické i vizuální opodstatnění. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení tématu Design akumulátorového laserového teploměru v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Celkové pojetí teploměru jako samostatného objektu je ladné, tvarově a smyslově snadno čitelné. Přesto se tvarová kultivace zdá být příliš strohou, málo technickou a v horní pracovní části objemnou, oproti rukojeti. Vyvstává dotaz, zda-li se shoduje optické těžiště s těžištěm hmotnostním. Bakalářská práce splňuje veškeré body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design „Design akumulátorového laserového teploměru“ v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89135