TOMÁŠŮ, R. Nekonvenční technologie obrábění při výrobě vstřikovacích forem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Student zpracovával práci na téma nekonvenčních technologií při výrobě vstřikovacích forem. V první části práce je popsána teorie nekonvenčních metod, která by si zasloužila větší pečlivost v grafické oblasti. V druhé části se student podrobněji zabývá elektroerozivním obráběním,kde popisuje oblast drátového řezání. V rámci své práce student navštívil několik podniků, kde měl možnost vidět ukázky popisované technologie. Celkově je možno konstatovat, že student naplnil cíle zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zahradníček, Radim

Student zpracoval rešeršní problematiku výroby forem pro vstřikování plastů využitím nekonvenčních technologií. V úvodu rozdělil a popsal všechny nekonvenční technologie a dále se zabýval popisem výroby forem. Práce obsahuje množství nedostatků, které se týkají především faktických chyb, jako nízká úroveň rozpracovanosti jednotlivých kapitol a také využitelnost v praxi je mizivá. Práce s citacemi a obrázky je neadekvátní úrovni bakalářské práce a bylo by třeba ji zlepšit. Např. odkaz u citace číslo 30 je nefunkční. Práci hodnotím uspokojivě a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 92428