MAŠKOVÁ, Š. Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autorky bylo popsat historický vývoj palivo-regulačních soustav zahrnující vývoj od jednoduchý jednotek až ke komplexním moderním jednotkám. Dále bylo úkolem popsat regulační veličiny mající vliv na množství dodávaného paliva a popsat vybranou palivo-regulační jednotku. Těchto cílů bylo v práci dosaženo. Vlastní práci autorka rozdělila tří kapitol. V první kapitole je popsán vývoj palivo-regulačních jednotek. Tento popis je poměrně stručný a u uváděných informací chybí uvedení zdrojů. Ve druhé kapitole je proveden popis funkce palivo-regulační jednotky a důležité regulační veličiny. Také zde uvedené popisky by si zasloužili lépe propracovat, například na obrázku 2.3 jsou zobrazeny dva přepouštěcí ventily, přičemž je těžké poznat, ke kterému se váže popis funkce regulátoru. Ve třetí kapitole je pak proveden popis autorkou vybrané regulační jednotky motoru M601. Autorka ze své iniciativy kontaktovala výrobní podnik a podařilo se jí získat zajímavý materiál. Kvalitu práce však snižuje netechnické vyjadřování autorky a nevhodné formulace textu, které vyvolávají další otázky. Rovněž některé popisy uváděné v práci, jako např. v kapitole 1.5, obsahují nevhodně volené formulace, patrně vzniklé v důsledku překladů z originálního textu. To je také patrné i v podkapitole 2.2.2, kde autorka popisuje jednotku typu FADEC, avšak popis se hodí spíše na pístový motor (karburátor, magneta apod.). Rovněž v závěru mohla autorka více zdůraznit vlastní závěry a přínos k řešenému tématu. S přihlédnutím ke skutečností, že jde o vysoce odborné téma, které není příliš rozebíráno v odborné literatuře a zkušenostem autorky, lze práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bencalík, Karol

Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem palivo-regulačních soustav lopatkových motorů. Je rozdělena na tři základní kapitoly. První kapitola je zaměřena na historický vývoj palivo-regulačních jednotek od konce 30-tých let 20. století až po současné elektronické řídící jednotky. V druhé kapitole jsou popsány vlastnosti jednotlivých jednotek a jsou zde zmíněny důležité regulační veličiny. Poslední kapitola popisuje princip funkce palivového regulátoru motoru M601. V práci je větší množství terminologických nepřesností. V některých obrázcích chybí popis některých součástí označených na schématu. V části věnované důležitým regulačním parametrům bych uvítal popis vlivu těchto parametrů na funkci motoru. Práce je logicky rozčleněna a pěkně graficky uspořádána, v textu však postrádám odkazy na literaturu. Velmi dobře je zpracována část popisující regulátor motoru M601. Celkově práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89161