BEZRODNÝ, R. Pásový dopravník pro recyklované kamenivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Technická zpráva je vypracována standartním způsobem, výpočet dle norem. Nejasně je řešeno napínací zařízení i ostatní konstrukční uzly, konstrukční dokumentace je velmi vážně nedořešena. Chybí připojovací rozměry násypky. Na výkrese sestavy chybí pozice - práce je nedokončena a na hranici obhajitelnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Jonák, Martin

Předložená bakalářská práce se věnuje rešerši, výpočtu a konstrukčnímu řešení pásového dopravníku pro recyklované kamenivo. Rešeršní část práce je stručná, chybí doplňující obrázky a práce s literaturou je rovněž na nižší úrovni. Autor se zde dopouští drobných pravopisných chyb. Funkční výpočet je proveden zcela standardním způsobem. Z drobných chyb lze uvést špatný zápis ve vzorci (2), výsledek je však správně, nebo nedosazení ve vzorci (30). Pevnostní výpočet je velmi stručný, autor hodnotí pouze jeden průřez a chybí kontrola ložisek. Návrh napínacího zařízení spolu s výkresovou dokumentací je nejslabší část celé práce. Napínací zařízení je popsáno ve stručnosti jen slovně, chybí náčrt zachycující konstrukční detaily. Ani na výkresech není provedeno detailní znázornění napínacího zařízení. Přestože práce působí neúplně, hodnotím ji stupněm E – dostatečně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 92015