VESELÝ, V. Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sliwková, Petra

Bakalářská práce je rešeršního charakteru a je zaměřená na nástroje pro výrobu závitů. V prvních kapitolách je uveden popis nástrojů, metod na výrobu závitů a materiálů, ze kterých se nástroje vyrábějí. V poslední kapitole bakalářské práce jsou popsány společnosti, které se zabývají výrobou nástrojů na výrobu závitů včetně výběru, popisu a použití jednotlivých nástrojů. Student docházel na konzultace. Tato práce obsahuje pravopisné i typografické chyby a některé věty nedávají smysl. Práce je zpracována v souladu se zadáním. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Student v předložené bakalářské práci věnoval pozornost všem předepsaným cílům. Bakalářská práce je zpracována formou rešerše bez realizace experimentu. V textech se autor odkazuje na 40 literárních zdrojů, ty jsou však pouze od českých autorů. Texty obsahují výrazné pravopisné chyby. Velké množství vět vůbec nedává smysl. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 92759