NGUYEN, M. Termoelektrický generátor pro nabíjení mobilních zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Student na svém tématu práce pracoval z počátku velmi pomalu, což se odráží ve výsledné práci. Během řešení práce se projevovali nedostatky základních teoretických znalostí a schopnosti zhodnotit vypočtené i naměřené výsledky. To se odráží i v některých výsledcích uvedených v práci, kde nepřijde studentovi divná účinnost větší jak 100%. Celkově lze práci hodnotit jako průměrnou. Studentovi se nakonec podařilo zrealizovat zařízení schopné nabíjet mobilní telefon, což vidím jako hlavní přínos práce. Celkově tedy práci hodnotím známkou D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Janák, Luděk

Předkládaná práce se zabývá návrhem experimentální nabíječky s termoelektrickým generátorem pro nabíjení mobilního telefonu. Stanovené cíle práce zahrnovaly úvodní literární průzkum, v praktické části pak samotný návrh, realizaci a testování nabíječky s TEG. Základní cíle stanovené zadáním byly splněny. Bakalářská práce začíná literární rešerší, která spoléhá zejména na internetové zdroje a vysokoškolské kvalifikační práce. Uvádí pouze jedu knihu, kterou však lze považovat v oblasti termoelektřiny za "etalon" (D.M.Rowe). Student s citacemi vhodně pracuje a uvádí relevantní zdroj za každým odstavcem. V rešeršní části je přínosná zejména kapitola 6 zabývající se styčnými plochami termoelektrických modulů, bohužel je však založena pouze na jednom literárním prameni. V kapitole 7 student popisuje návrh obovodového zapojení měniče pro nabíjení telefonu z TEG. Tuto kapitolu by bylo vhodné zařadit až za popis matematického modelu. bohužel chybí schéma finální podoby obvodového řešení k DPS z Obr. 7.2. Místo něj je uvedeno pouze obecné schéma z datasheetu. V realizační části práce student dále názorně sestavil matematický model termoelektrického generátoru. Model byl následně implementován v prostředí MathCAD. Kapitola 9 popisuje realizaci a testování generátoru. Celý postup měření je popsán velmi stručně. Bohužel chybí jakýkoli pokus o srovnání výsledků výpočtového modelování s naměřenými daty. V závěru kapitoly je pak provedena integrace celé soustavy a úspěšně ověřeno nabíjení telefonu. Hrubým nedostatkem je opět prezentace výsledků měření - v Tab. 9.2 byla naměřena účinnost měniče 3567 %. Hned za touto Tab. v textu je správně uvedeno, že výsledek je "pravděpodobně chybný". Domnívám se, že v tomto případě však mělo být měření provedeno znovu, nebo měl být výsledek z textu práce vynechán. Práce má všechny formální náležitosti a je vhodně strukturovaná. Za drobné formální nedostatky lze považovat abstrakt sestávající pouze z jedné věty, nebo nepřesnosti v popiscích grafů - např. v rovnici 4.1 by měla být uvedena elektrická měrná rezistivita místo elektrického odporu, Obr. 5.2. pak nezobrazuje termoelektrickou dvojici ale celý termoelektrický modul. Přes výše uvedené nedostatky lze kladně hodnotit splnění cílů zadání, existující funkční vzorek sestavený na vlastní DPS a formální náležitosti práce. Celou práci hodnotím jako průměrnou stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 93139