ZVONÍČEK, J. Návrh předního závěsu kol a úprava řízení závodního pneumobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ranuša, Matúš

Bakalárska práca je súčasťou tímového projektu pneumobil a svojím úspešným riešením dopomohla k celkovému umiestneniu vozidla v medzinárodnej súťaži. Samotná práca trpí drobnými grafickými nedostatkami str. 42, znázornenie MKP analýzy Obr 5.2, ale aj napriek tomu považujem úroveň práce za dobrú. Práca správne na začiatku pojednáva o problémoch súčasných pneumobilov na základe čoho boli vyvodené poznatky k návrhu novej konštrukcie nápravy. Práca rešpektuje zásady navrhovania náprav a výsledok viedol k uspokojivému riešeniu splňujúcemu ciele práce. Pozitívne hodnotím realizáciu práce, ktorá bola v stanovenom čase dokončená a vozidlo bolo pripravené na súťaž. Nedostatkom práce je výkresová dokumentácia obsahujúca chyby. Prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Macháček, Ondřej

Zásadním přínosem této práce je, že na jejím základě došlo k výrobě nového řízení pneumobilu a především vylepšení jeho jízdních vlastností. Nicméně samotná práce je dle mého názoru nevhodně uspořádaná a některé kapitoly neobsahují to, co by měly, především úvod a diskuze. Největší problém mám s pevnostními výpočty: Chápu, že student bakalářského oboru nemá příliš zkušeností s MKP analýzou, ale asi je lepší ji raději vůbec neuvádět, než opomenout zmínit okrajové podmínky, typ prvků, způsob řešení atd. Ale především jako výstup použít nekvalitní obrázek, který je zcela nevypovídající – celý modrý. Nelíbí se mi strana 42. Jednak co se týče úpravy, neuvedení zdroje, ze kterého vztahy vychází, ale také nesoulad v používání symbolů např.: e, D uvedeny v obrázku, ale ve výpočtu nepoužity. U momentu M je možné pouze domnívat se z jaké síly a ramena byl spočítán. Dále byla určena síla F = 2103 N, v následujícím kroku dosazeno F = 1619,3 N. Při čtení práce jsem si postupně zvykl na to, že odkazy na obrázky neodpovídají (2.10, 5.2, 5.6 atd.) Nepřijde vhodné vysvětlovat, co která pozice znamená v popisu obrázku. Už jen kvůli velmi dlouhém seznamu obrázků. Ale je to přeci jen o něco lepší, než toto vysvětlení neuvést vůbec, jako např. u Obr. 5.6. Výkresová dokumentace byla evidentně dostatečně kvalitně zpracována, protože došlo k realizaci. Ale i zde je bohužel několik chyb, i když spíše formálních: měřítko 1:3, celková drsnost v razítku je doplněna značkou, že se na výkrese vyskytují i jiné drsnosti, ale ve většině případů jsem žádné nenašel. Pozice ani styl kusovníku neodpovídá normě atd. Stylistika je do strany 18 dobrá, pak se ale diametrálně změní stejně jako pravopis. Problém je především s interpunkcí, psaní S/Z a podobně. Jako příklad uvedu větu z kap. 4.3.1: „Postupnými modifikace řízení, které v průběhu let prováděli různé tými zbyl tento tvar.” Čeština není hlavním kritériem mého hodnocení, ale pouze mě utvrzuje v názoru, že práce nebyla vypracována příliš pečlivě. Celkově ji hodnotím D pod podmínkou, že během diskuze bude obhájen postup při pevnostní kontrole.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 93223