JENIŠ, F. Návrh konstrukční úpravy upínání pro motocyklovou GPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klapka, Milan

Cílem předložené bakalářské práce je konstrukční návrh úpravy upínání motocyklové GPS navigace. Z věcného hlediska nemám k práci závažnější výhrady. Použité návrhové postupy považuji za adekvátní a navržené řešení za realizovatelné. K formální stránce práce mám zejména jazykové výtky a to, že autor často používá ne zcela technicky vhodné slovní obraty formulace (např. Moment 0,52 Nm je docela málo.“). K předložené výkresové dokumentaci nemám zásadní výhrady. Závěrem konstatuji, že cíl práce považuji za splněný a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dočkal, Kryštof

Práce popisuje konstrukční úpravy držáku GPS na základě nevyhovujícího, stávajícího konstrukčního řešení. V první části je poskytnut současný stav dostupných, komerčních produktů. Následuje analýza stávajícího konstrukčního řešení, na základě které je určeno zatížení součástí a místa s vysokou koncentrací napětí. U MKP výpočtů nejsou uvedeny okrajové podmínky. V navazující části je popisováno pět konceptů pro různé výrobní technologie. Z nich jsou vybrány kriticky na základě ceny a obtížnosti výroby dva, pro které jsou vypracována konstrukční řešení. Část konstrukční řešení by bylo vhodné rozšířit o detailnější popis a obrázky. Z textu a dodaných výkresů není jasně patrné zda byl dosažen cíl minimálního průměru řidítka 20 mm. Ve výkresech se vyskytují nedostatky, např. tolerance válcovitosti 0,006 mm u netolerovaného průměru. V práci by bylo vhodné klást citační odkazy do textu, nikoliv do nadpisů. U obrázků chybí relevantní popisky a u výpočtů popis jednotlivých členů v textu nebo pod rovnicí, což dělá práci obtížně čitelnou. Dále se v textu objevují nevhodné výrazy. Na základě výše uvedeného doporučuji k obhajobě a hodnotím práci celkovou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93079