HENDRYCH, J. Vliv řezné rychlosti a dalších parametrů na jakost řezné plochy při řezání slitin hliníku vodním paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jaromír

Práce převážně rešeršního charakteru se zabývá nekonvenčními metodami dělení materiálu, konkrétně porovnává řezání laserem, plazmou a abrazivním vodním paprskem. V práci jsou detailněji srovnány vybrané parametry nastavované při řezání vodním paprskem. Tyto parametry, které nejvíce ovlivňují výslednou kvalitu povrchu řezu a výsledky procesu řezání jsou shrnuty v poslední kapitole. Jako mírný nedostatek hodnotím samotný závěr, kde autor mohl výsledky své práce více rozvinout. Dalším negativem práce je grafická podoba převážně převzatých obrázků z různých druhů literatur a menší množství překlepů. I přes tyto nedostatky hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce má podrobnou úvodní teoretickou část, zabývající se technologiemi přicházejícími v úvahu při řešení zadaného tématu. Následuje vzájemné srovnání technologií. Po této části je přistoupeno k provedení experimentu, což je výroba vzorků. Jsou voleny různé podmínky, kdy si chce autor ověřit jak teoretická východiska, tak svůj úmysl doložit teorii reálnými výsledky. Vyhodnocení je postaveno na dobré grafické podobě, jinak by zřejmě názornost nevynikla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92341