NAVRÁTIL, L. Analýza a optimalizace pneumatického systému závodního pneumobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ranuša, Matúš

Bakalárska práca splňuje požadované ciele. V prvej časti práce boli správne definované jednotlivé funkcie a časti obvodu. Taktiež bol adekvátne popísaný princíp funkcie použitých prvkov. Na základe rozboru súčasného stavu boli prevedené experimentálne merania, ktoré dokazovali správnosť navrhovaného riešenia a kvantifikovali rozdiely medzi pneumatickými obvodmi. V rámci práce bol vytvorený systém snímania veličín za pomoci telemetrie, čo hodnotím ako veľký prínos do projektu. Taktiež z iniciatívy študenta bola naviazaná spolupráca s firmou SMC, ktoré nám poskytla zázemie k testovaniu pneumatických prvkov. Výhradou k práci je akurát nedostatočné odladenie systému z hľadiska riadenia pneumatických prvkov, v čom vidím priestor pre budúcu optimalizáciu systému. Prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nevrlý, Josef

Cílem podaná bakalářské práce je, podle jejího zadání, „analyzovat současný pneumatický systém na závodním pneumobilu včetně jeho řídicího programu.“ Na základě testů systému mělo být navrženo řešení, které povede k optimalizaci stávajícího systému. Rozsah problematiky nebyl malý a řešitel se zabýval především a téměř výlučně první částí, tedy analýze současného pneumatického systému pneumobilu, neboť řídicí program, související s programovatelnými automaty je speciální záležitosti jdoucí mimo rámec vlastního řešení pneumatického systému pneumobilu. V „Přehledu současného stavu poznání“, bohužel, řešitel se soustředil jen na bezprostředně předcházející typ pneumobilu, nepřihlédl k jiným pneumobilům, kterých na soutěži v Egeru lze viděl desítky. Zejména ty vítězné pro něj mohly být zdrojem inspirace, k čemuž řešitel dospěl až v závěru své bakalářské práce. V práci se v omezené míře vyskytují drobnější věcné, terminologické, stylistické, překladatelské, gramatické a písařské nedostatky (např. v názvu kap. 3 v Obsahu, nesprávné čísla obrázků 24, 25 v textu, atd.). Kladně hodnotím použití rychloodvětrávacích ventilů, umožňujících zvýšená rychlosti pneumobilu, schopnost autora interpretovat získané poznatky a tvořit vizi dalšího vývoje. Výsledky mezinárodní soutěže, jako arbitr, ukázaly schopnost dalšího místního pokračování vývoje pneumobilu a nebyly zastíněny výsledky z let přechozích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 93219