ŠÁRKOVÁ, L. Design manuál jako součást marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka ve své práci prokazuje schopnost využít teoretické poznatky pro zpracování analýz i následných návrhů. V práci je vhodně provedena analýza současného stavu a stávající konkurence. U analýzy konkurence autorka velice vhodně včlenila kapitolu 3.8 Vyhodnocení konkurenčních strategií. Tato jasným a přehledným způsobem poukazuje na výsledky šetření v oblasti konkurence. Návrhová část vychází z výsledků analýz. Obsahuje relevantní návrhy, které jsou velice vhodně doplněny i o grafické znázornění. Práce lze označit za přínosnou zejména pro její praktické využití. Otázka k obhajobě: 1) V čem podle Vás může vzniknout největší problém při nedodržování pravidel daných v design manuálu? (Zkuste svoji odpověď zobecnit pro všechny společnosti ze všech možných odvětví)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B Autorka práce v návrhové části předložila vedení společnosti k výběru několik návrhů možného nové loga (jakožto prvku jednotné marketingové komunikace společnosti). Tyto návrhy následně "otestovala" názorem veřejnosti pomocí dotazníkového šetření. Dále autorka dobře rozpracovala návrh v podobě design manuálu, který nastavuje pravidla pro jednotný vizuální a styl a tedy i pro jasnou identifikaci společnosti a jejich materiálů. Navržené materiály již společnost pro svoji komunikaci využila před samotným odevzdáním práce. Podle kap. 4.5 (Zhodnocení a přínos návrhů) lze usuzovat, že se autorce povedlo dosáhnout vytyčených cílů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V práci se objevuje "nejednotná" terminologie kombinující české a slovenské slovo jednatel/konatel. Práce vzhledem k brzké aplikaci v praxi mohla také obsahovat harmonogram zpracování.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vaňous, Marek

Z pohľadu človeka z praxe oceňujem predovšetkým výber modernej témy a reálne využitie výstupov. Práca prináša zvolenej spoločnosti skutočnú pridanú hodnotu. Autorka ukázala, že dokáže bez problémov prepájať teóriu a prax, čo by malo byť základným predpokladom pre dosiahnutie vysokoškolského vzdelania.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94828