KRUŽÍK, J. Návrh podpory plánování výroby v informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Práce je zaměřena na návrh podpory plánování výroby v informačním systému. Návrh vychází z detailní analýzy plánovacího systému ve společnosti a informačního systému i z teoretických poznatků. Autor při řešení vycházel z požadavků společnosti týkající se rychlosti implementace a nákladů. Při návrhu se zaměřil jak na požadované krátkodobé řešení v podobě návrhu postupu plánování s využitím Excelu, tak i na dlouhodobé řešení v podobě rozšíření stávajícího informačního systému. Navržené řešení je možné využít okamžitě jako podklad pro změnu plánovacího systému. Bakalář splnil zadání v celém rozsahu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlček, Radim

Pna Kružík ve firmě pracoval a tudíž je dobře obeznámen s problematikou v praxi. V současné době pracujeme na úpravě plánovacího systému a ve firmě je na tato problematika přiřazena novému zaměstnanci. Bakalářská práce pana Kružíka je přínosem jako analýza a možný návrh budoucího plánování. Budu rád, když se této problematice bude i nadále věnovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91021