LOCHMAN, J. Analýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lepková, Hana

Bakalářská práce je zaměřena na popis, analýzu a optimalizaci vnitřního prostředí sportovního klubu FC Kyjov 1919. Student prokázal hlubokou znalost klubového prostředí a připravil 3 varianty dotazníkových otázek pro kvalitní popis prostředí. Díky tomu mohlo vzniknout v návrhové části 11 doporučení dobře využitelných v praxi. Kvalitu práce snižují jazykové nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Bakalářská práce popisuje vnitřní prostředí vybraného sportovního klubu a na základě analýzy zjištěných faktů zpracovává návrhy na změny prospěšné pro zlepšení řízení klubu a organizace činností.Vytýčený cíl práce byl splněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a metody byly velmi dobře zvoleny. Postup řešení je adekvátní řešené problematice. Student pracoval samostatně, prokázal velmi dobrou znalost vybraného sportovního prostředí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Interpretace dosažených výsledků je na dobré úrovni. Student prokázal schopnost výsledky dobře interpretovat a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Jedenáct návrhů na řešení změn na úrovni managementu, trenérů a rodičů hráčů je na dobré úrovni a jsou všechny dobře využitelné v praxi sportovního klubu. Za klíčové považuji změnu organizační struktury klubu a vytvoření pozice sportovního ředitele se zpracovanými strategickými cíli.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Na dobré úrovni je uspořádání práce, její formální náležitosti a použitá terminologie. V práci zbytečně chybí čárky, jazyková úroveň je v některých výrazech jen uspokojivá.V teoretické části mohlo být více prostoru věnováno řízení. Rovněž chybí statistické metody zpracování dat.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Student prokázal schopnost dobře pracovat s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Adamík, Richard

Student předložil bakalářskou práci zpracovanou na 83 stranách. Podrobně zmapoval prostředí fotbalového klubu, ve kterém působí. Zpracované návrhy na zlepšení situace jsou založené na reálnych možnostech klubu. Celkový dojem kazí pár nejasných interpretací výsledků dotazníkového šetření a drobné formálni nedostatky. Přesto hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vytýčené cíle se podařilo splnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolené metody korespondují s vytýčenými cíly práce. Postupy řešení dané problematiky hodnotím jako zdařilé.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Některé výsledky jsou prezentovány jako holá data, bez adekvátního komentáře. Poměrně vysoká návratnost dotazníků reflektuje dobře zmapovanou oblast zkoumání.
Praktická využitelnost výsledků C V teoretické rovině jsou navrhovaná řešení poměrně atraktivní. Při realizaci se nesmí zapomenout na maximální únosné možnosti klubu. Příliš velké sousto inovací může přinést opačný efekt, než je záměr.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje některé hovorové výrazy, které by bylo vhodnější nahradit víc odbornými. Struktura práce je jednoduchá a přehledná. Po formální a gramatické stránce obsahuje práce drobné nedostatky.
Práce s informačními zdroji A Student uvedl v práci 29 zdrojů. Použití odpovída úrovni bakalářské práce.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 90921