FLEKAL, L. FTC řízení průmyslových robotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubela, Tomáš

Práce je zpracována velmi dobře, zejména oceňuji praktické zaměření celého tématu s jasným vyústěním a použitelností v praxi. Dále oceňuji fakt fyzické realizace navrhované konstrukce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, Aleš

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Pozitivně hodnotím praktické zaměření práce a dosažené výsledky, které jsou uplatnitelné v praxi. Výsledek je prakticky realizován a bude sloužit pro další experimentální práce v oblasti broušení s využitím silo-momentového řízení průmyslového robotu. Student si osvojil řadu dílčích teoretických a praktických činností v dané oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37440