MOUDRÁ, L. Posouzení informačního sytému a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrubý, Antonín

Bakalářská práce je zpracovaná velmi kvalitně a přehledně. Také splňuje veškeré formální a jazykové požadavky nezbytné pro tento druh práce. Teoretická část je dobře pojatá, vysvětleny jsou všechny potřebné pojmy, a to tak, že i laik by pochopil, čeho se problematika týká. Rád bych zdůraznil korektní aplikaci modelu SWOT - jak při analýze firmy, tak při analýze informačního systému. Z práce je očividné, že autorka zná firmu velmi dobře a problematikou se zabývala do hloubky. Díky praxi dokáže objektivně posoudit slabé a silné stránky firmy. V návrhu nového IS mě zaujala především dobrá propojenost modulů IS a odstranění redundantních prvků. Dále také řešení mobilní aplikace pro použití v terénu. Jedinou výhradu mám k absenci grafického znázornění návrhu nového IS - což je ale pouhý detail jelikož bylo nové řešení vysvětleno dostačujícím způsobem v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91437