PETROV, R. Komplexní simulátor slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Student Roman Petrov se měl ve své bakalářské práci zabývat tvorbou matematického modelu popisující simulátor slunečního záření v programu PSCAD. Samotné tvorbě komplexního simulátoru měla předcházet rešerše dané problematiky a měla být provedena specifikace jednotlivých funkcionalit, které by měl simulátor umožnit realizovat. Teoretická část práce přináší poměrně širokou rešerši, která se zabývá také možnostmi tepelného modelování fotovoltaického článku. Přestože má primárně vzniknout simulátor slunečního záření, domnívám se, že student správně řeší i tuto problematiku, jelikož samotný simulátor záření disponuje vysokým potenciálem využití v oblastech matematických simulací fotovoltaických technologií. Proto je důležité chápat a respektovat případné vzájemné souvislosti. Teoretická část dále přibližuje detailně jednotlivé závislosti zastupující jednotlivé funkcionality simulátoru záření, resp. představující jejich matematické vyjádření a popis. Jejich význam je studentem vždy vhodně okomentován a vysvětlen. Je důležité zmínit, že uváděná fakta vycházejí z různorodých literárních zdrojů a je využito zejména odborných článků z mezinárodních časopisů, které jsou velmi vhodné pro potřeby technicky zaměřené bakalářské práce. Rešerše je zpracovaná na velmi dobré úrovni. Praktickou část práce představuje vzniklý model v programu PSCAD, který vychází z teoretických poznatků uvedených v práci. Student představuje pět experimentů, které jsou svojí charakteristikou odlišné a které mají demonstrovat jednotlivé možnosti vytvořeného simulátoru a potvrdit jeho funkčnost. Jednotlivé popisy experimentů obsahují také použité vstupní parametry, tak aby byly experimenty jednoznačně opakovatelné. Dosažené grafické výsledky experimentů jsou následně adekvátně zhodnoceny v komentářích. Z provedených experimentů je možné pozorovat určité nereálné chování modelu v oblastech na počátku a na konci svitu slunečního záření. Vytvořený model představuje beta verzi komplexního simulátoru, kterou je ještě nezbytné „doladit“ v rámci dalších studentských prací. Vytvoření časového modelu je časově náročné, navíc pokud bylo nezbytné v programu PSCAD využitá vlastních bločků, které základní knihovny programu nenabízí. Některé další vybrané komentáře k bakalářské práci: - seznam zkratek neuvádí české ekvivalenty anglických zkratek, - úvod práce obsahuje různé informace a fakta o fotovoltaické technologii. Z přehledu použité literatury je zřejmé, že autor práce pojmul řadu informací a dozvěděl se nová fakta, která poté jen „z hlavy“ zakomponoval do úvodu. Domnívám se, že i přesto je však vhodné některé uvedené informace raději citovat, - rovnice 3.4 a 3.17 v práci nevhodně využívají pro součin znaku *, - špatné zarovnání části textu na str. 41. Předložená bakalářská práce svým obsahem koresponduje se zadáním práce a stránkovým rozsahem odpovídá aktuálně stanoveným požadavkům. Struktura práce je přehledná a kapitoly na sebe logicky navazují. V práci se vyskytují drobné nesrovnalosti a nepřesnosti, stylistické a jiné nedostatky. Drobné nedostatky ovšem neovlivňují kvalitu samotné práce a formální stránka práce je dobrá. Použitá literatura je svým rozsahem pro daný typ práce nadstandardní. Odkazovaní se v textu na použité zdroje se jeví jako správné. Odkazy na zdroje literatury se jeví rovněž jako správné. Přístup studenta k řešení práce byl dobrý. Při řešení projevil samostatnost, pravidelně konzultoval, případě byl schopen efektivně formulovat podstatu problému. Informace a připomínky z konzultací se snažil vždy adekvátně zapracovat. Splnění požadavků zadání bylo hodnoceno podle obsahové shody jednotlivých cílů práce s obsahem vypracované práce a podle kvality vypracování těchto jednotlivých částí. Dle výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 91 body.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Student Roman Petrov zpracoval bakalářskou práci s tématem simulátoru slunečního záření. Práce je členěna do 6 kapitol a obsahuje celkem 57 stran. Celkově mohu konstatovat, že komplexnost práce je téměř na hranici diplomové práce. Student pracoval především se zahraniční literaturou – odbornými texty a texty z renomovaných zdrojů. Ovšem nemyslím si, že je nutné uvádět názvy goniometrických funkcí do seznamu zkratek. Teoretická část pojednává o dělení záření, teplotní závislosti fotovoltaických článků a postupně se dostává k popisu jednotlivých modulů, které představují komplexní model simulátoru. Kapitola třetí již pojednává o celkovém matematickém modelu, který je vytvořen v prostředí PSCAD. Student správně určuje hodnoty slunečního času, albeda (odrazivosti), deklinace. Další část (kapitola 3.3) pojednává o koeficientech oblačnosti, zde bych zdůraznil, že využívá i znalostí klimatologie a správně určuje výskyt oblačnosti na koef. 10/10. Kapitola 4 již přináší praktické výstupy z programu a modeluje náhodně vybrané oblasti na Zemi s ohledem na zvolené předpoklady. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Kapitola 2.2 obsahuje pozapomenutou předložku „na“ a na straně 41 není dodrženo členění textu „do bloku“. Jinak nemám připomínek. Veškeré body zadání jsou splněny. Lze konstatovat, že bakalářská práce naplnila body zadání, práce s literaturou je na velmi dobré úrovni a celkové vyznění je výborné. Práce svým pojetím překračuje obvyklý formát bakalářské práce. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji udělení mimořádné ceny za bakalářskou práci.

Navrhovaná známka
A
Body
100

eVSKP id 94090