KOMORNÍK, M. Vliv netspeaku na vývoj anglického jazyka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ellederová, Eva

Bakalářská práce se zabývá studiem různých forem internetového slangu (netspeaku) a jejich vlivem na vývoj anglického jazyka. První kapitola vymezuje koncept internetového slangu, jeho vývoj a typy. Druhá kapitola prezentuje lingvistický rámec internetového slangu. Autor zde charakterizuje tento jazyk v rovině diskursu, formy a substance. Třetí kapitola popisuje grafologické, lexikální, gramatické, fonologické, diskursivní a extralingvistické zvláštnosti internetového slangu. Poslední kapitola je již praktického rázu a autor se zde zaměřil na lingvistickou analýzu tří forem internetového slangu označovaných jako Leetspeak, LOLcat a flaming. Po formální stránce má práce veškeré náležitosti vhodného členění kapitol a seznamu literatury dle norem MLA Style. V některých částech práce ovšem nejsou v textu vhodně uvedené citované věty (popř. celé odstavce) a text se tak jeví poněkud nekoherentní (např. str. 13, 14, 16 a 18). V citacích v textu se ojediněle vyskytují chyby, např. nesprávný odkaz na sekundární zdroj „As Haynes described in the Carter and Simpson book,…” (str. 13), dvakrát za sebou uvedené dvojtečky ve větě uvozující citaci (str. 13), tečka před závorkou (str. 20), uvedení jména autora před citací a opět v závorce za ní (str. 23). Práce v některých místech neodpovídá typu a účelu textu. Autor používá neformální styl, např. „a part and parcel“ (str. 10), „the net“ nebo „…even your next door neighbours are online” (str. 12). Rovněž samotný závěr práce postrádá odborný styl, protože autor v něm neustále uvádí osobní a přivlastňovací zájmena “I”, “me” a “my”. Z hlediska jazykové úrovně práce obsahuje závažné nedostatky v následujících oblastech: - Gramatická správnost: např. …it is used to be… (str.7); got own short forms (str. 10); “From the advent of the Internet, the amount of people, which were connected on the Internet, still increased, what also proves…”, in more in-depth detail (str. 12); Every language has its writing system…, both of languages (str. 16); …and made a questionnaire for students about this type of knowledge, what helped me a lot in accomplishment of my thesis (str. 32); not only in written, but even in the spoken language… (str. 33); chybějící, popř. nesprávné členy – např. on the daily basis (str. 17), rules of correct word order, unusual sentence structure, untypical word order (str. 18), organized structure, in relevant way, completed text, introduction, completed unit (str. 20), questionnaire (str. 33). - Některé chyby významně ztěžují porozumění: např. “Therefore, the Internet language as well as the American or British have their own modifications…” (str. 16); - Neobratné výrazy: „And then, both levels manifest in sounds in spoken language or in symbols in written one.” (str. 12); “…are known from such type of conversations.” (str. 28); “If he suggests a questionnaire about any other type of Internet slang to the students, it will become obvious that any of those types affect the English language similarly.” (str. 30) - Časté opakování některých slov v jednom krátkém úseku textu: např. started (str. 7), used (str. 6, 8, 10), also (str. 28), conclude (str. 33) apod. - Koheze a koherence: např. “It means that grammar, vocabulary and styles, which are represented in the form of text, together they compose…” (str.12), “Such a text includes several conversations that consist of polite phrases and commands, this unit has the interpersonal function.” (str. 13), “It helped to make sending text messages possible through the Internet service. It was a very user-friendly service.” (str. 28) nebo v celém odstavci: “As it was stated in the previous chapter, Leet version haxxor is derived from word “hacker”. It was frequently used in chats by computer game players, and it has gradually expanded over the whole Internet.” (str. 27). I přes výše zmíněné nedostatky hodnotím jako velmi zdařilou kapitolu “Distinctive Features of Netspeak”, která je přínosná přehlednou lingvistickou charakteristikou rysů neformální komunikace mezi uživateli internetu. Také oceňuji na kapitole zabývající se leetspeakem podrobnou analýzu tohoto unikátního systému psaní, který se stal součástí internetové kultury a slangu. Autor se zde velmi důkladně věnuje nejen tématice tvarosloví a pravopisu, která je pro tento druh internetového slangu typická, ale zkoumá i syntaktickou stránku včetně uvedení vhodných příkladů. Práci hodnotím známkou D a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Krhutová, Milena

Přes dosti široký cíl práce, podařilo se autorovi ji přehledně a logicky členit. Netspeak jako rychle se vyvíjející médium je náročné téma, poněvadž jeho vlastnosti lze těžko postihnout bez rozsáhlého korpusu. Netspeak je složitý a hlavně zcela nový lingvistický jev typický použitím různých sémiotických a jazykových prostředků často vycházejících z možností klávesnice a dalších nástrojů médií jimiž je artikulován. Autor práce ho charakterizoval podle různých kritérií co nejpodrobněji. Svoji analýzu také doložil ukázkami netspeaku v jeho různorodosti a složitosti uchopení. Obsah práce je na bakalářskou práci rozsáhlý, ale student se dosti dobře s širokým zadáním vypořádal. Pracoval s mnohými zdroji, bohužel jako jeden ze dvou zásadních si vybral starší publikaci z 90. let (Carter a Simpson), jejichž pojetí netspeaku a definice diskurzu je poplatné době vzniku jejich práce. Za dvacet let, které od její publikace uplynuly, je náhled zejména na diskurz ale i netspeak jiný a jejich charakteristika překonaná. Relevantní jsou novější zdroje, zejména Crystalova kniha Language and the Internet, kterou autor s výhodou použil k podpoře svých závěrů a charakteristice složitého jevu netspeaku. Popsal expresivní formát netspeaku a dokumentoval příklady různých sémiotických vyjádření na internetu. Doložil vznik netspeaku na základě technických možností internetové komunikace. Práce je tak jistě přínosem k přehledu různorodých vlastností netspeaku. Na základě své rešerše a demonstrace různých ukázek, autor vyjadřuje názor, že netspeak, jako žargon internetu již ovlivnil a ještě v budoucnosti ovlivní vývoj anglického jazyka. Práce je psána uvolněným, ale přesto stále formálním stylem, který odpovídá jejímu obsahu. Striktně formální vědecký styl by ve srovnání s popisovaným médiem vyzněl příliš knižně. V práci jsou prohřešky proti interpunkci (např. str. 6,7), použití členů a ukazovacího zájmena this (str. 9 ). Také způsob citací někdy neodpovídá zadané normě (např. str. 13), stejně jako prohřešky proti slovosledu nebo použití členů (str. 32). Práce jazykově průměrná obsahem převyšuje standardní obsah bakalářských prací, a proto doporučuji známku B – 82 bodů. Otázka: Pokuste se o vlastní stručnou definici charakterizující netspeak.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 94426