ŠICNER, J. Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhavý, Pavel

Student nastudoval problematiku dekódování RS kódů. Podrobně se věnoval algoritmům dekódování, zejména čtyřem algoritmům stanovení chybového mnohočlenu, ve kterém se individuální metody liší. Zejména lze ocenit, že každá metoda je v textu přehledně uvedena a doplněna numerickým příkladem výpočtu. Student tedy každý algoritmus podrobně ověřil jak formou numerického výpočtu, tak v následné simulaci. Vytvořená simulace je plně funkční a umožňuje srovnání jednotlivých algoritmů a rovněž má i požadovaný výukový charakter. V pomocném okně jsou v modu krokování zobrazeny potřebné vztahy a průběh výpočtu. Student pracoval zcela samostatně rovnoměrně během celého semestru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou dekódování R-S kódů. Na prvních 20 stranách student uvádí potřebný teoretický základ pro oblast RS kódu a jejich dekódování. Na dalších 20 stranách jsou podrobně popsány 4 algoritmy pro stanovení chybového mnohočlenu, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, Peterson-Gorenstein-Zierleův algoritmus, Euklidův algoritmus a přímá metoda dekódování. Student metody popisuje velmi dobře, včetně vývojových diagramů a ukázek výpočtu. Jednotlivé metody jsou také porovnány z hlediska výpočetní náročnosti, korekční schopnosti a z hlediska FER. Za velmi zdařilou považuji také implementaci v prostředí MATLAB s vytvořeným uživatelským prostředím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 40053