KARNIŠ, D. Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Student měl za úkol vytvořit laboratorní úlohu pro měření pasivních obvodů L, C, R a vedení. V práci popsal náhradní modely jednotlivých prvků. Dále navrhnul kalibrační sadu a desku plošných spojů pro měření vzorků. V další práci měl popsat postup, jak z měřených dat určit hodnoty jednotlivých parazitních prvků v modelu, kde zůstal pouze u výpočtu LC obvodu z rezonančního kmitočtu. Činnost na projektu byla omezena na samotný závěr semestru, kde student proměřil jednotlivé obvody na vektorovém analyzátoru a pomocí zjištění rezonanční frekvence určil hodnoty parazitních prvků u L a C obvodů. Pro obvody R v práci výsledky parazitních hodnot chybí, stejně tak požadované hodnoty u mikropáskového vedení (charakteristická impedance, elektrická délka, činitel zkrácení, relativní permitivita) zde nejsou prezentovány. V příkladu výpočtu str.39, což je jádro práce, je množství faktických i numerických chyb, kde je zřejmý spěch při odevzdávání bez jakékoliv kontroly. Zadání lze tak považovat za splněné pouze s velkými výhradami.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Láčík, Jaroslav

Bakalářská práce se zabývá vytvořením laboratorní úlohy zaměřené na měření vlastností obvodů pomocí rozptylových parametrů. Vlastní text práce je rozdělen do pěti kapitol. První kapitola představuje úvod do problematiky měření vlastností vysokofrekvenčních obvodů. Druhá kapitola se zabývá návrhem měřeného přípravku, na kterém má probíhat vlastní měření. Třetí kapitola se zabývá měřením přípravku. Ve čtvrté kapitole je uveden návod pro požadovanou laboratorní úlohu. Pátá kapitola uzavírá práci a shrnuje dosažené výsledky. Bohužel, v textu práce jsou některé formulace krkolomné a práce obsahuje dost chyb a nepřesností, které snižují kvalitu předložené práce: - dokud čtenář v kapitole 2 nevidí výsledný motiv návrhu měřeného přípravku uvedený na obr. 2.1 na konci kapitoly, tak vlastně ani neví, co student přesně navrhuje. Navíc dle mého názoru není správné udělat návrh měřeného přípravku na substrátu FR4, aniž by dopředu změřil vlastnosti tohoto substrátu, které jsou závislé na kmitočtu (o tom v práci není nic známo); - v práci není uvedeno, že by student vytvořil reálný numerický model kalibračních standardů realizovaných na měřícím přípravku (teoretické hodnoty uvedené v podkapitole 1.3 by šly přibližně použit jen na velmi nízkých kmitočtech). Navíc z textu není známo, že by student vytvořené kalibrační standardy na měřících přípravcích skutečně použil pro kalibraci (v textu práce chybí jak správně kalibraci pomocí těchto standardů provést [2]); - příklady výpočtů prezentovaných v podkapitole 3.4 jsou zatíženy řadou chyb (např. špatný jmenovatel v exponentu vztahu (49) a (63), ve vztahu (54) chybí závorky, činitel zkrácení mikropáskového vedení nelze počítat dle vztahu (43) – pro správný výpočet by bylo nutné uvažovat efektivní relativní permitivitu místo relativní permitivity substrátu); - zarážející je fakt, že student se moc nepozastavuje nad tím, že měří resp. počítá činitel odrazu pasivních obvodů a modul činitele odrazu je větší než 0 dB (obr. 3.33) nebo 1 (vztahy (49), (50)). Z formálního hlediska práce je napsána na dobré úrovní. Vzhledem k uvedeným výtkám a dosaženým výsledkům nepovažuji zadání práce za splněné a nedoporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
38

Otázky

eVSKP id 93373