PIROHA, L. Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šandera, Josef

Student měl za úkol vyhodnotit vlastnosti elektronkových nízkofrekvenčních zesilovačů a porovnat je s tranzistorovými. Měl navrhnout a realizovat nízkofrekvenční zesilovač pracující ve třidě A o výkonu jednotek wattů, proměřit jeho vlastnosti a tyto porovnat s počítačovou simulací. Diplomant pracoval zcela samostatně, pravidelně se zúčastňoval konzultací. Během řešení prokázal inženýrské a manuální schopnosti. Úspěšně realizoval fungující vzorek, provedl na něm měření a výsledky porovnal s provedenou simulací. Zapojení bylo převzato s vlastním návrhem plošných spojů a originální konstrukcí, která musela splňovat specifické požadavky elektronkové konstrukce. Zvlášť cenné je porovnání naměřených výsledků tzv. "elektronkového" a "transistorového" zvuku. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji práci přijmout k obhajobě s uvedeným bodovým hodnocením. V Brně dne 7.6.2016

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Musil, Vladislav

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a realizovat elektronkový nízkofrekvenční zesilovač. Hlavním přínosem práce je rozbor konstrukce elektronek a zkreslení elektronkových zesilovačů. Přínos je to hlavně pro autora, protože v šedesátých a sedmdesátých letech byly elektronkové obvody rozpracovány na detailní úrovni. Předložená práce má poměrně logické členění na kapitoly a má průměrnou formální a grafickou úroveň, v detailech mám výtku především k obrázkům (různé schématické značky elektronek, chybějící veličiny zmiňované v textu). Styl práce je spíše populární než odborný (inženýrský). Kvalitu slovenského textu neposuzuji. Závěry jsou hodně stručné a málo výstižné vzhledem k zadání a výsledkům bakalářské práce. Objem získaných informací a změřených dat umožňuje širší diskusi a získání důležitých závěrů pro konstrukci podobných zesilovačů. Za velký nedostatek považuji absenci výpočtů parametrů použitých odporů a kondenzátorů, nedostatečný je popis volby schématu a napájecího napětí a v příloze nejsou ani výkresy mechanické konstrukce a seznam (rozpiska) použitých součástek. Student k práci využíval odpovídající množství literatury, kterou cituje také v textu. Závěrem konstatuji, že zadání práce bylo středně rozsáhlé, ale dosti náročné na samostatnou činnost bakaláře, a bylo splněno na dobré úrovni, co se týče výsledného prototypu zesilovače, který je plně funkční. Předložená práce prokazuje schopnost odborné práce na bakalářské úrovni. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou dobře (75 bodů/C).

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 94141