GREGOROVÁ, K. Potlačení síťového rušení v signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Autorka se zabývala porovnáním metod pro potlačení síťového rušení v signálech EKG. V přehledu metod pro potlačení uvedeného rušení se soustředila výhradně na klasické lineární a adaptivní filtry, přehled mohla stručně doplnit i o jiné metody. Dalším z cílů práce bylo testování lineárních filtrů různých typů a následné doporučení vhodného typu lineárního filtru včetně šířky potlačovaného pásma s ohledem na poškození užitečného signálu a možné kolísání síťového kmitočtu v našich podmínkách. Experimenty, které ji dovedly ke stanovení šířky potlačovaného pásma lineárních filtrů, bohužel neuvedla. S účinností filtrace při kolísání síťové frekvence se vypořádala jen zčásti. Dále realizovala dvě varianty adaptivních filtrů pro potlačení uvedeného rušení. U první testovala jen délku impulsní charakteristiky pro zvolenou konstantu určující rychlost adaptace filtru. U druhé již nalezla obdobnou konstantu testováním. Citlivost adaptivních filtrů na mírné změny frekvence sítě nezkoušela. Autorka pracovala samostatně, pravidelně navštěvovala konzultace. Programové jednotky, které realizovala, jsou funkční. Požadavky formulované v zadání Bakalářské práce splnila, ale s uvedenými výhradami.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Studentka nastudovala a v práci popsala druhy rušení vyskytující se v záznamech EKG se zaměřením na síťové rušení. V další části práce pak navrhla a realizovala různé typy lineárních a adaptivních filtrů pro potlačení síťového rušení s ohledem na různé možnosti jejich nastavení a otestovala je na umělých záznamech databáze CSE. Dosažené výsledky porovnala. Zadání bakalářské práce tak bylo z formálního hlediska splněno. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Práce má od úvodu po závěr 40 stran a obsahuje 17 zdrojů převážně české literatury. V práci se objevují překlepy, histogramy mají často nevhodný rozsah a poslední tabulka nemá nadpis. Po odborné stránce je práce na podprůměrné úrovni. Vzhledem k poměrně jednoduchému zadání bakalářské práce bych očekával rozsáhlé a komplexní testování všech možných parametrů filtrů. Autorka však celou řadu nastavení parametrů pouze konstatuje, či nedostatečně zdůvodňuje bez podložení podrobným testováním. Zarážející je zejména volba mezních frekvencí filtrů bez podrobné studie, nebo volba 10. řádu IIR filtrů, když při objektivním testování dopadl 2. řád lépe. Celé testování potom probíhá na umělých záznamech databáze CSE, ale není jasné jak. Studentka všude uvádí výstupní SNR, ale již neuvádí vstupní SNR. V práci také postrádám vizuální ukázky vlivu navržených filtrů na zkreslení záznamu EKG. Musím pochválit snahu studentky zpracovat a porovnat velkou škálu jednoduchých filtrů, ale dosažené výsledky nemohou být považovány za příliš věrohodné. I přes celou řadu vážných výhrad k této práci ji považuji za dostatečnou a hodnotím ji stupněm E.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 88928