KRÁTKÝ, M. Simulace PLC v nástroji TwinCat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Jan

Práce se zabývala prozkoumáním nástroje TwinCat pro programování PLC a následným vytvořením dvou simulací. V zadání práce měl student vytvořit řídící aplikace v programovacím jazyce JAVA a s pomocí této aplikace mělo být ovládáno PLC, které se programuje s pomocí nástroje TwinCat. Protože se studentovi se nepodařilo zprovoznit komunikaci v jazyce JAVA, vytvořil řídící aplikaci v jazyce C#. Tuto odchylku od zadání neberu jako závažný nedostatek vzhledem k tomu, že všechny ostatní úkoly splnil student beze zbytku. Student přistupoval k řešení práce zodpovědně a pravidelně konzultoval další postup. Výstupem práce je navržená řídící aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, která ovládá simulované PLC. Výsledky simulace byly vykresleny do grafů. Práci hodnotím známkou A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Uher, Václav

Student ve své práci popsal PLC automaty návrh programu v nástroji TwinCat pro PLC. V praktické části je podrobně popsán postup návrhu programu pro ovládání vrtačky a pro robotické rameno. Dále je popsán program pro ovládání automatu z prostředí Windows. Zadání práce bylo splněno, všechny výsledky jsou přehledně a srozumitelně prezentovány. Prezentovanou práci lze využít i k řešení dalších podobných problémů. Po formální stránce je práce zpracována pěkně, ale vyskytují se zde drobné gramatické a typografické chyby. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A – 94 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 93678