ŠABLATURA, M. Návrh a realizace fantomu pro MRI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nešpor, Dušan

Student Martin Šablatura se v práci zabýval návrhem fantomu simulujícího impedanční zátěž MR tomografu. Práce má 42 stran a je logicky členěna do odpovídajících celků. V teoretickém úvodu se student zabýval popisem fantomů určených pro testování MRI. Dále popsal základní matematické modely, pomocí kterých je možné z naměřených dat vyhodnotit komplexní hodnoty permitivity fantomů. Ve vlastní práci se student věnoval realizaci fantomu podle standardu ASTM. Pozornost byla věnována především určení vhodné koncentrace solného roztoku, který tvoří náplň fantomu. Student k práci přistupoval aktivně, pravidelně docházel na konzultace. Úroveň práce zbytečně snižuje její technické zpracování, např.: označení os grafů atd. Jako největší nedostatek považuji absenci hlubšího zhodnocení získaných výsledků. Práci celkově hodnotím jako průměrnou, uděluji 75 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Čáp, Martin

Bakalářská práce se zabývá návrhem měřící metody pro realizaci fantomu jako zátěže RF klecové cívky. V teoretické části jsou rozebrány modely výpočtu permitivity jak pro destilovanou vodu tak i roztoků NaCl. Pro získání teoretických hodnot komplexní permitivity zde chybí provedený výpočet daných modelů a grafické zobrazení očekávané frekvenční závislosti. V přehledu a teoretickém srovnání metod měření jsou diskutovány výsledky pro velký frekvenční rozsah provedený v dané studii, pro bakalářskou práci je potřeba diskutovat i výsledky jednotlivých metod ve sledovaném pásmu 10MHz – 1GHz. V praktické části student provedl měření solných roztoků pomocí navržené sondy a porovnal s měřením pomocí dvou komerčně dostupných přístrojů. Dosažené výsledky měření vodivosti jako hlavního parametrů jsou u N sondy v mezích vyžadovaných ASTM standardem a lze tedy navrženou sondu a metodu výpočtu pro dané měření využít. Dosažené výsledky jsou na dobré úrovni, chybí porovnání komerčních přístrojů a navržené sondy pro roztoky s různou koncentrací soli. Celková úroveň práce je snížena formálním zpracováním, především formátování textu a vzorců, označení permitivity ve vzorcích, špatné rozsahy v postupu měření apod. Práci doporučuji k obhajobě, vzhledem k formálnímu zpracování je hodnocení 74 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 95094