HERMÁNY, R. Lineárně polarizovaná štěrbinová anténa pracující v blízkosti lidského těla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubka, Patrik

Student v bakalářské práci měl za úkol navrhnout šterbinovou anténu na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu pracující v polovičním módu (HMSIW), která pracuje v blízkosti lidského těla. Nejdříve navrhl HMSIW, který experimentálně ověřil. Poté přistoupil na návrh šterbinové antény v pásmu 5.8 GHz. Anténa byla navržena ve volném prostoru a v blízkosti fantomu lidského těla. Měření prokázalo přesnost návrhu. V práci nechybí simulace antény v blízkosti pětivrstvého modelu ruky. Student byl v práci aktivní, hojně využíval zahraniční literaturu, pravidelně konzultoval dosažené výsledky či problémy. Formální zpracování práce je na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Láčík, Jaroslav

Cílem bakalářské práce je návrh lineárně polarizovaná antény na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v polovičním módu (HMSIW) pro práci v blízkosti lidského těla pro frekvenční pásmo 5,8 GHz. Vlastní text bakalářské práce je rozdělen do sedmi kapitol. První kapitola je zaměřena na popis vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v plném (SIW) a polovičním módu (HMSIW). Druhá kapitola velmi stručně popisuje princip štěrbinových antén. Třetí kapitola se zabývá náhradními modely lidského těla. Čtvrtá kapitola popisuje návrh a měření struktury HMSIW s přechody na koaxiální vedení. Pátá kapitola se zabývá návrhem a měření štěrbinové antény na bázi HMSIW. Šestá kapitola je zaměřena na zkoumání chování navržené antény v blízkosti zjednodušených modelů lidského těla. Sedmá kapitola uzavírá bakalářkou práci a shrnuje dosažené výsledky. I když je text práce napsán poměrně čtivou formou, tak z odborného hlediska se v něm vyskytuje i několik chyb a nedostatků: - na str. 13 v kap. 3 je uvedeno, že pro simulace je použit model lidské kůže o tloušťce 10 mm, relativní permitivitě 56,1 a vodivost 1,71 S/m. Uvedené parametry jsou ale zavádějící. Jednak většina lidí má podstatně menší tloušťku kůže (obvykle nízké jednoty mm) a navíc uvedené parametry nesouhlasí s těmi uvedenými v tab. 3.1. Bohužel, není zde uvedeno, pro jaký kmitočet jsou data v tabulce platná; - v kap. 5 chybí postup návrhu antény např. doprovázený mezivýsledky parametrických analýz nebo optimalizačního procesu; - v práci není uvedena fotografie realizované antény. Z formálního hlediska je práce zpracována na velmi dobré úrovni (v práci se objevuje relativně málo chyb - např. v kap. 3 nemají podkapitoly jedinečné číslování). Vzhledem k výše uvedenému a dosaženým výsledkům považuji zadání práce za splněné.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 93365