TROJAN, V. Tenzometrická měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Výstupy práce odpovídají požadavkům zadání. Celkové hodnocení zohledňuje práci s literaturou, originalitu, formální náležitosti vypracování a rozsah řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou, kterou je zjišťování velikosti mechanického napětí měřením deformace jako odezvy na toto napětí. Vhodným doplněním této práce by bylo uvedení přehledu nejčastěji používaných tenzometrických měření a vzájemného porovnání snímačů, to znamená odporových, piezoelektrických a magnetostrikčních tenzometrických snímačů. Po formální stránce nelze práci vytknout žádné závažné nedostatky či chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50794