SEDLÁK, M. Přepínatelný filtr signálu v pásmu UKV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

Student, p. Milan Sedlák, v rámci řešení své bakalářské práce provedl úplný návrh a realizaci přepínatelného filtru signálu typu horní propust pro pásmo UKV. Návrh zařízení vycházel z vhodně zpracované rešerše existujících přístupů. Při řešení postupoval samostatně s vysokou iniciativou a samostatně volil směr dalšího vývoje. Jednotlivé kroky v postupu pravidelně konzultoval. Velkou část práce odvedl nad rámec zadání projektu. Příkladem je mikroprocesorové řízení přepínacích obvodů nebo realizace přístrojové krabice metodou 3D tisku. Sám také navrhl a realizoval výpočtový program s algoritmy pro návrh planárních vedení, jehož výsledky použil při návrhu desky plošných spojů. Funkčnost realizovaného zařízení ověřil měřením v kmitočtové i časové oblasti. Získané výsledky náležitě diskutoval. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k množství odvedené práce a aktivnímu přístupu studenta k řešení navrhuji hodnocení 100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Čáp, Martin

Student v bakalářské práci přehledně popisuje možnosti realizace filtrů a typy použitelných vysokofrekvenčních přepínačů v pásmu UKV. Pro realizaci jsou vhodně vybrány komponenty s ohledem technické parametry a velikost součástek pro použití v senzorech a limitovanou velikostí. Práce je přehledně strukturovaná, ve zpracování jsou jen drobné chyby formálního charakteru, lepší by mohla být kvalita některých obrázků. Návrh mezních frekvencí jednotlivých filtrů je prováděn na základě výsledků filtrace měřeného signálu. Zde by bylo vhodné v první řadě provézt srovnání frekvenčních spekter užitečného a rušivého signálu a výsledky poté ověřit navržením daného filtru např. v MATLABu nebo obvodovém simulátoru. Teoreticky určené frekvenční pásmo 200-600MHz se liší od realizace kde je 150-800MHz. Student v bakalářské práci předvedl dobré teoretické znalosti a v praktické části realizoval dvě desky s přepínatelnými filtry na vysoké úrovni zpracování. Při realizaci byl kladen důraz i na zpoždění signálu, což je klíčová část pro prostorovou lokalizaci zdroje signálu. Práci doporučuji k obhajobě, s ohledem na vysokou úroveň práce a jen drobné chyby navrhuji hodnocení 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 93401