HORT, F. Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Ing. Filip Hort zahájil doktorské studium v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně v září roku 2007. V souladu se studijním plánem složil všechny předepsané zkoušky z odborných předmětů a angličtiny do poloviny roku 2009. Všechny odborné předměty byly hodnoceny stupněm A, angličtina B. Státní doktorskou zkoušku úspěšně vykonal 30. 11. 2009. Na základě doporučení zkušební komise bylo původní téma – „Diagnostický systém pro kontrolu ložisek s využitím metody akustické emise“ zpřesněno a v prosinci 2009 byl příslušným orgánem FSI schválen nový název „Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek“ a byly upraveny cíle disertační práce. Odborné zaměření doktorského studia bylo od počátku směřováno na využití metody AE v oblasti kontaktní únavy a identifikace vzniku a rozvoje poškození ložisek. V této oblasti Ing. Hort plně zvládl dostupnou experimentální techniku, včetně využití moderních postupů zpracování a vyhodnocování naměřených dat. V rámci disertační práce bylo zmodernizováno zkušební zařízení pro zkoušky axiálních a především radiálních ložisek. Byla prokázána možnost významného zpřesnění diagnostiky vzniku poškození oproti stávajícím vibrodiagnostickým postupům při různých typech zkoušek. Přínosné je i vypracování základní metodiky zkoušení ložisek s využitím metody akustické emise. Při hodnocení výsledků práce je nutné zdůraznit jednak značnou komplikovanost snímání signálu AE ze zařízení s rotujícími díly a zejména určitou multioborovost problematiky, která souvisí nejen s oblastí diagnostiky částí a mechanizmů strojů, ale i s oblastí materiálového inženýrství, elektrotechnikou a zpracováním signálu. Ing. Hort plnil úkoly spojené s doktorským studiem samostatně a nadstandardním způsobem. Spolupracoval se školitelem při řešení několika projektů GAČR a MPO ČR. Ing. Hort byl také navrhovatelem a úspěšným řešitelem projektů FRVŠ a VUT v Brně. Intenzivně se věnoval modernizaci zkušebních zařízení v laboratořích kontaktní únavy a životnosti ložisek. V rámci této modernizace se významným způsobem podílel na realizaci tří funkčních vzorů (RIV-G). V oblasti publikační je autorem, příp. spoluautorem více než 20 časopiseckých článků a odborných příspěvků na významných konferencích, z nichž některé byly zveřejněny v recenzovaných časopisech a na konferencích uvedených v databázi Thompson Reuters. V rámci pedagogické činnosti byl Ing. Hort zapojen do výukové činnosti odboru metodiky konstruování, kde vyučoval předměty v 1. a 2. ročníku bakalářského studia. Za určitý nedostatek v průběhu studia považuji, že se nepodařilo realizovat předpokládanou stáž na pracovišti mimo VUT. Za určitou náhradu je však možné považovat spolupráci s firmou ZD Rpety se sídlem ve Rpetech při vývoji a modernizaci analyzátorů AE a jejich softwarového vybavení. Závěr: konstatuji že, dle mého názoru, předložená práce vyhovuje požadavkům, které jsou kladeny na doktorskou práci. Výsledky jsou přínosné pro další rozvoj oboru a je možné je bezprostředně využít pro významné zlepšení diagnostiky poškození ložisek. Ing. Filip Hort prokázal schopnost samostatného řešení složitých výzkumných úkolů. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě. Brno 2011-08-05 Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. školitel Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pazdera, Luboš

Navrhovaná známka

Hájek, Karel

Navrhovaná známka

Samek,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 47199