NOVOSÁDOVÁ, N. Návrh přípravného programu pro působení expatriotů v Albánii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bednářová, Lenka

The structure of the master's thesis is logical and formal adjustment is very good. Bibliography and its resources are comprehensive. The author fulfilled all set objectives. Results of the research are very well analyzed. Proposals and recommendations are practicable and all of them might be potentially contributive for practice. Somewhere, but not extensively, typographical and sentence structure errors occur. The research could be accompanied by qualitative part containing interviews with HR professionals dealing with international assignment issues in chosen companies.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95851