MATĚNOVÁ KOCMANOVÁ, E. Kulturní stavba v jižním centru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Beránková, Eva

Předložená práce splňuje požadavky zadání projektu. Novostavba umístěná v parku vedle nově vznikajícího jižního centra v Brně je otočená vstupem krytým konzolou k ulici U severní dráhy. Objekt galerie má jednoduchou formu kvádru s výraznou konzolou, v interiéru s akcentem spirálovitého schodiště v kruhovém prostoru. Dopracování by si zasloužilo další zamyšlení nad schodištěm, nakonec by možná studentka došla k formě rampy, u které neruší podesty objekt spirály. Grafické provedení projektu možná ublížilo srozumitelnosti dobře fungujícího provozního uspořádání. Otázky a náměty k obhajobě: Pro jaký typ výstav je stavba určená? Uveďte na příkladech, jak fungují galerie, které pracují s centrálním kruhovým prostorem (resp. s tématem spirály)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka přistupovala k řešení tématu Kulturní stavby v jižním centru zodpovědně. Ve svém řešení se rozhodla řešit stavbu jednoduchou a přitom výraznou hmotou s akcentem centrálního kruhového prostoru, který se projevuje i v exteriéru formou světlíku. V průběhu semestru hledala jednoduchou formu stavby a souvislosti mezi technickým řešením extrémní konzoly s uspořádáním otvorů ve fasádě. Pracovala systematicky, pečlivě a se zájmem.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vydrová, Zdeňka

Práce postrádá výraznější invenci v návrhu a celkovou propracovanost

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B urbanistické řešení je založeno na volném umístění kompaktního objemu do prostoru řešeného parku v jeho jižní části orientace hlavního vstupu a dopravní řešení je logicky navázáno na budoucí zástavbu a navrženou dopravní infrastrukturu
Architektonické řešení D jednoduchý kubický objekt se dvěmi nadzemními podlažími je optimální forma pro kulturní nebo výstavní objekt. Konzola v místě vstupu do objektu reaguje na rozdílný vztah mezi parkem a ulicí, k níž se váže. měřítko objektu je příznivé ve vztahu k parku a odpovídá významu stavby důležitou otázkou řešení této stavby je vztah k parku - otevření či uzavření jeho vnitřních prostor. Studentka zvolila cestu spíše uzavření, čímž ztratila možnost vyjádřit vztah k navrženému parku. Vnitřní prostory poté orientuje do předimenzované schodišťové haly s nepřímým osvětlením a úzkými průhledy do parku. architektonický výraz je jednoduchý,ale nepřesvědčivý, k objektu přidané venkovní rampy působí rozpačitě. Volba materiálů není z výrazu stavby patrná (okna, vrata,světlíky atd.).
Provozní řešení C provozní řešení je přehledné s řadou nedostatků zejména řešení schodišťové haly - foyer ve vztahu k velikosti výstavních ploch, dále vybavení obslužného pultu kavárny při jeho hloubce 40 cm -vše je řešeno schematicky. světlá výška v 1.pp umožňuje vjezd pouze osobních vozidel přesto, že jsou v tomto podlaží sklady a technické zázemí budovy výtahy, pokud jsou navrženy ve schodišťových traktech, mají nedostatečnou hloubku s ohledem na bezbarierové řešení.
Technicko konstrukční řešení D zvolený konstrukční systém je značně zkomplikován v místě vloženého centrálního schodišťového prostoru, čímž vznikají ve foyeru na stropní konstrukci konzoly délky cca 4 m, o něž se dále ještě opírá vložené schodiště tvaru dvojité šroubovice. také konzola 10m objemu stavby nad vstupem není v konstrukci podélného řezu zohledněna železobetonovým stěnám střešních světlíků dle podélného řezu AA chybí tepelné izolace (nebo je chyba v kresbě a tato konstrukce je zcela zasklená jak je naznačeno v detailu?) nedostatkem konstrukčního řešení je střídání podpor mimo vertikální osu ve dvou výstavních sálech nad sebou a navržený průvlakový systém ve 2.np, který kříží otvory střešních světlíků, dále problematické délky rozponů i při průvlakovém systému cca 10m ve výstavním sále v 1.np bude bez přidaného podhledu obtížně řešitelné vnitřní prostředí - nutnost řešení osvětlení, větrání a pod. navržené podzemní podlaží v místě mokřadel je technicky náročné řešení
Formální úroveň C práce je přehledně zpracována, grafika dokumentující architektonický návrh je však velmi strohá a zjednodušená domnívám se, že zvolený detail je velmi obecný, s ohledem na navržené vnitřní schodiště nebo střešní světlíky a konzoly by bylo vhodnější zvolit jiný detail vysvětlující např. jejich princip řešení a navržený materiál
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 32394