KAŠPAR, L. Analýza konvenční technologie dělení materiálu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Předložená práce obsahuje 42 listů s množstvím obrázků, grafů a tabulek. V úvodu je provedeno rozdělení základních druhů a metod dělení materiálu s následným popisem jednotlivých konvenčních metod s uvedením používaných nástrojů, strojů a zařízení. Připomínky : 1) Není možno míchat stříhání na nůžkách a střižných nástrojů. 2) Postrádám porovnání jednotlivých metod z hlediska výkonu (produktivity). 3) Postrádám popis jednotlivých zkratek. Analýza je provedena velmi kuse a stručně, což se odrazilo v doporučení využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Byl proveden rozbor jednotlivých konvečních metod dělení materiálu a jejich vzájemné porovnání. Autor prokázal orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 11251