ŠIMÁČKOVÁ, M. Viskozimetrické studium chování systémů L-Lysinu a 6-aminokapronové kyseliny s hyaluronanem v oblasti nízkých koncentrací aminokyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

Předkládaná bakalářská práce studentky Marcely Šimáčkové se zabývá převážně viskozimetrickým studiem interakcí polysacharidu hyaluronanu a protonizovanými aminokyselinami, L- Lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou, doplněné o konduktometrická měření a měření pH. Práce vychází z minulých poznatků, zabývající se interaktivitou hyaluronanu a zmíněných aminokyselin, avšak s podrobnějším zaměřením na nízké koncentrace aminokyselin, při kterých zejména probíhají elektrostatické interakce s polyelektrolyty, a v případě 6-aminokapronové kyseliny i na vysoké koncentrace, při kterých vykazuje aminokyselina anomálie oproti např. Lysinu. Práce je velmi dobře členěná, teoretická část popisuje jak samotný hyaluronan, tak vybrané aminokyseliny, je zde i pokus o nastínění možných interakcí mezi nimi a nechybí souhrn experimentálních metod, použitých při realizaci této práce. Zhodnocení současného stavu dle rešerše je někdy trochu nepřesné, či těžkopádné, ale neruší významně pojednání jako celek a je pochopitelné z důvodu první práce podobného rozsahu. Trochu zde chybí zdůraznění, proč se práce zabývá především studiem interakcí při nízkých koncentracích aminokyselin. Experimentální výsledky byly kvalitně zpracovány, nechybí zde alespoň základní statistika. Diskuse výsledků je na adepta titulu bakaláře poměrně dobrá, neuškodilo by ale trochu detailnější vysvětlení některých závislostí, zejména u konduktometrických a reometrických výsledků. V závěru jsou pak pěkně a jasně shrnuty podstatné poznatky ze studia. Rovněž hodnotím kladně velmi zodpovědný a precizní přístup studentky k realizaci její bakalářské práce, stejně jako využití konzultací a dodržení dohodnutých časových termínů. Dle výše uvedených zkušeností doporučuji tuto práci k obhajobě, a po jejím úspěšném zvládnutí, s udělením titulu „bakalář“ (Bc.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Běťák, Jiří

Z předložené práce je patrné, že se autorka se studovanou problematikou velmi dobře teoreticky seznámila. Velmi dobře je zpracovaná zvlášt rešeršní část a přehledu použitých analytických metod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41573