ZOUHAR, L. Analýza aerodynamického hluku počítačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pellant, Karel

Student se o zadané téma zajímal a docházel pravidelně na konzultace. Bohužel do finální verze práce nezakomponoval efektivně všechny dosažené výsledky, struktura práce mohla být zpracována lépe. I přes uvedené nedostatky, vzhledem k obtížnosti a rozsahu práci doporučuji k přijetí a navrhuji studentovi celkové hodnocení C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dušek, Daniel

Práce se zabývá analýzou aerodynamického hluku počítačů. Cíle práce tak jak byly zadány se zdají být splněny. Práce se však vyznačuje také poměrně vysokým počtem nedostatků. Zcela zásadním nedostatkem je způsob citace, kdy především u obrázků není uveden zdroj (pokud ovšem nebyly vytvořeny autorem), u tabulek není uvedeno, kde autor daná data získal apod.. V práci se také objevují některé nepřesnosti, např. na str. 12 "Oblast o frekvenci od 1010 Hz až 1014 Hz se nazývá hyperzvuk" atd. Také grafické ztvárnění některých tabulek a obrázků je poměrně nedostatečné, především tabulka 2 a obrázek 12. U obrázku 7 a tabulky 5 zcela chybí popis. Naopak jsou v práci uváděny zcela nepodstatné údaje, např. na straně 42 údaje o tom, že se na měřícím zařízení vyskytují nápisy Schallpegelmessgerät, popř. že je přístroj napájen 9V baterií typu 6F22 atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 41562