DEUTSCH, V. Financování developerského projektu výstavby bytového domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Otázka: Do financování koncovými uživateli (odd. 7.5) jste zařadil čtyři modelové situace financování jedno a dvoučlených domácností. Jak by se lišily modely tří a vícečlených domácností od Vámi modelovaných?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chvála, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37431