SEMERÁKOVÁ, N. Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koťová, Markéta

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat svalovou aktivitu dolních končetin s rozložením tlakových sil v oblasti chodidel. Studentka Nikola Semeráková neobhájila svoji bakalářskou práci v prvním termínu z důvodu špatně nastavenému prahu ve funkci pro detekci píků v EMG signálu. Z tohoto důvodu byly všechny výsledky EMG nereprodukovatelné. Studentka tuto chybu opravila a provedla diskusi nových výsledků. Studentka navrhla protokol měření, provedla měření na skupině osob a naměřená data ze dvou přístrojů (tlakový chodník a EMG) zpracovala. Provedená diskuse a porovnání výsledků v kapitole 8 je na velmi dobré úrovni. Práci studentky Nikoly Semerákové hodnotím stupněm B/87 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentka vypracovala bakalářskou práci na téma Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG. V teoretické části se zaměřila na fyziologii svalů a anatomii vybraných svalových skupin. V následujcící kapitole je uvedena definice postury, její význam a způsob posuzování postury pomocí několika parametrů. Ve třetí a čtvrté kapitole je uveden popis měřících systémů, které jsou pro praktickou část práce použity – dynamický chodník Zebris a bezdrátový 16-kanálový elektromyograf Cometa Wave Plus. Kapitola 5 obsahuje popis měřicího protokolu. V kapitole 6 je uveden postup zpracování EMG signálů, jsou uvedeny obrázky časových průběhů i odpovídajích amplitudově-frekvenčních spekter. V kapitole 7 je uvedeno zpracování dat z dynamického chodníku. Kapitola 8 předkládá popis výsledků, které jsou zaměřeny na srovnávání parametrů vypočtených ze signálů měřených na pravé/levé noze či chodidle. Zpracování dat je podrobně popsáno a výsledky jsou přehledně zpracovány a podrobně diskutovány. Jedná se o porovnání levé a pravé strany, porovnání svalové aktivity v souvislosti se zatížením špičky/paty, určení dominantní končetiny, určení svalové únavy a stability. Zhodnocení práce je v závěru. Předložená práce je logicky členěná a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Obsahově odpovídá průměrné bakalářské práci. Formátování textu je na dobré úrovni. Citace v textu nejsou podle normy. Na základě výše uvedeného hodnotím práci studpněm C/75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 96153