BAEV, M. Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Náplní práce studenta bylo seznámení se s problematikou poskytování hovorových služeb v sítích 4G, testování parametrů implementace služby VoLTE v experimentální mobilní síti 4G, a následně z nabytých znalostí navrhnout vhodnou laboratorní úlohu pro předmět Komunikační prostředky mobilních sítí. Na úvod je třeba uvést, že téma práce je velmi složité a navíc jeho zpravování bylo zkomplikováno nedokončeností konfigurace experimentální sítě dodavatelem technologie. Student prostudoval architektury technologií EPS a IMS a teorii technologie hlasové služby mobilních sítí EPS VoLTE. Praktická část práce měla probíhat na experimentální síti EPS na Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně, avšak ani po urgenci ze strany ústavu vůči dodavateli technologie nedošlo ke slíbenému zprovoznění služby VoLTE, a tak nemohlo být testování služby VoLTE realizováno. Protože základem služby VoLTE je subsystém IMS, který je sice také součástí experimentální sítě, ale nebyl v průběhu práce dodavatelem technologie správně nakonfigurován, diplomant instaloval vlastní IMS subsystém i s konfigurací pro službu VoLTE. Jeho napojení na síť EPS se však nepodařilo z důvodů přetrvávajících problémů v síti EPS zrealizovat. Jelikož zprovoznění technologie VoLTE vyžaduje zásahy i do konfigurace mobilní sítě EPS student vlastními silami zjistil, co je třeba v síti EPS realizovat za změny a také zajistil příkazy, které dané konfigurační kroky realizují v zařízeních od firmy Huawei, z nichž je experimentální síť sestavena. Práce tak vzhledem k předchozí verzi obsahuje soupis těchto příkazů, avšak s velmi stručným popisem bez hlubšího rozboru, což zřejmě bylo způsobeno nedostatkem času. Navržená laboratorní úloha si klade za cíl zprovoznit celý systém VoLTE, což je dle mého příliš složitý úkol, který navíc ani diplomantem nebyl v práci zvládnut, natož potom studentem během jednoho cvičení. Chtělo to vybrat pouze určitou část, a zbytek mít předkonfigurovaný. Úlohu by však šlo navrhnout jednodušší a účelnější, kdyby byl systém VoLTE dodavatelem technologie v experimentální síti zprovozněn. Závěrem lze konstatovat, že z objektivních důvodů nebyly cíle práce zcela naplněny, přesto doporučuji práci k obhajobě, a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím známkou E/58 bodů

Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Koton, Jaroslav

Svým rozsahem je diplomová práce dosti omezená, kdy hlavní část je jen na 42 stranách. Oproti původní podobě práce bylo pořadí jednotlivých kapitol zaměněno. Nejprve je tak popsána obecná architektura VoLTE (kap. 2), následovaná krátkým popisem vývoje LTE (kap. 3), a konkrétnějším popisem VoLTE (kap. 4), kdy problémy s doslovným přebíráním textu z [2] a [20] bez patřičné citace přetrvávají, jak tomu bylo v původní verzi práce. Ke změnám došlo jen v uvedených příkladech, např. u adresování ze sip:+447700900123@example.com na sip:+420774391777@example.com (viz kap. 4.7 a kap. 4.1.7 v původní a nové podobě práce). Obsah kap. 5, původně popisující výměnu zpráv v rámci vybraných scénářů během hovoru nově obsahuje popis implementace VoLTE resp. jen LTE v rámci FEKT VUT, kdy je uvedena konfigurace UGW, IMS a MME, a je uvedena analýza radiové části (RAN) sítě bez jakékoliv diskuze, co dané výsledky zobrazují. Není tak jasné, zda se jedná o původní výsledky autora. V kap. 6 je popsán návrh laboratorní úlohy. Formulace textu je značně odlišná od předešlých kapitol, kdy i text samotný obsahuje mnoho i základních gramatických chyb „this way help to“, „it would looks“, které ztěžují jeho čtení a především pochopení. Není jasné, co má být smyslem navrhované laboratorní úlohy a čeho se mají studenti předmětu MKPM přiučit. Přestože jsou uvedeny kroky instalace a konfigurace jednotlivých částí, očekávané výsledky, resp. k čemu uváděné kroky mají názorně sloužit, chybí. Formálnímu zpracování práce byla věnována malá pozornost. Autor nesprávně odkazuje na literaturu, kdy používá formát odkazu na rovnici, tj. např. (17) nikoliv [17]. Pro popis obrázku správně využívá „Figure“, ale nesprávně i „Picture“, některé obrázky jsou bez popisku zcela (viz např. str. 32).

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 96135