BARCÍK, P. Optimální rozložení optické intenzity v laserovém svazku pro FSO komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Ing. Barcík se v předložené disertační práci zabývá vlnovými a energetickými jevy, ke kterým dochází při přijímání laserového svazku v plně fotonickém atmosférickém spoji. Student analyzoval situaci, kdy je svazek přijímán Schmidt-Cassegrainovým teleskopem a prochází kruhově symetrickou přijímací aperturou tvaru mezikruží. Autor práce se zaměřil na difrakční jevy, které za dané situace nastávají, a vytvořil model pro syntézu difrakce na kruhovém otvoru a difrakce na kruhové překážce. V práci jsou předloženy náročné analytické postupy a jejich modely s využití PC programů. Syntézu svých postupů autor uvádí v závěru každé kapitoly. Jedním z významných výsledků takové syntézy je stanovení základních parametrů stopy laserového svazku poznamenané jak difrakcí na kruhovém otvoru, tak difrakcí na kruhové překážce (vlastnost Schmidt-Cassegrainova teleskopu). Význam dané analýzy spočívá v účelném využití zmíněné stopy v rámci optického adaptivního systému eliminujícího fluktuace stopy přijatého laserového svaku vlivem atmosférické turbulence. Náročnost uvedené koncepce je daná požadavkem nízkých ztrát při zavedení přijaté optické vlny do jednomodového optického vlákna. V plně fotonickém přijímači byl pro své pozitivní parametry použit Schmidt-Cassegrainův teleskop, který však propouští přijímanou optickou vlnu aperturou ve tvaru mezikruží. Takový otvor vyvolá v ohniskové rovině difrakci, která je syntézou difrakce na kruhovém otvoru (Airyho disk) a difrakce na kruhové překážce (Poissonův disk). Autor ve své práci tomuto tomuto jevu věnuje značnou pozornost. Pro útlum na spoji vyvolaný zmíněnými příčinami byl odvozen analytický výraz a vytvořen odpovídající PC model. Teoretické výsledky práce autora byly experimentálně ověřeny v laboratorních i terénních podmínkách. K práci v terénních podmínkách byl využit experimentální spoj vybudovaný mezi FEKT VUT v Brně (Technická 12) a ÚPT AVČR (Královopolská 147). Významným přínosem disertační práce je návrh plně fotonického optického přijímače. Pomocí nástrojů geometrické a maticové optiky byly vypočítány parametry plně fotonického terminálu a proveden byl odhad tolerance při zaměřování hlavic spoje a při působení turbulentní atmosféry na laserový svazek. Ing. Barcík svoji disertaci odevzdal po čtyřech letech studia a na své disertaci pracoval samostatně s vysokým zaujetím, nadstandardní iniciativou a důkladností. Po celou dobu svého studia plnil své povinnosti včas a kvalitně. Ve všech kritériích doktorského studia překračoval dané limity s nadprůměrnou aktivitou a pro ústav UREL byl velkým přínosem. Byl zapojen do několika projektů národních i evropských. Účastnil se zahraničních pobytů a stáží pod vedením renomovaných vědců, z čehož vzešly významné publikace pro zahraniční konference a články v impaktovaných časopisech. Jeho dobrá jazyková vybavenost se projevila i v tom, že disertace je napsaná v anglickém jazyce. Cíle disertační práce byly splněny. Výsledky práce byly publikovány ve 2 impaktovaných časopisech a na několika zahraničních konferencích. Předložená disertační práce je v souladu s požadavky kladenými na disertační práce předkládané na FEKT VUT v Brně. Student prokázal způsobilost k samostatné vědecké práci, a proto doporučuji předložit jeho disertační práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Capsoni, Carlo

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Číp, Ondřej

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 96978