SÝKOROVÁ, M. Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Práce je na velmi dobré odborné úrovni, jsou uvedeny potřebné podklady včetně vyjádření Národního památkového ústavu. V průběhu zpracování byly řešeny především problémy související s atypičností zvoleného předmětu ocenění. Kladně hodnotím, že v práci jsou nejen popsána specifika trhu s kulturními památkami v zájmové lokalitě, ale je navíc sestavena i databáze prodeje bývalých far mapující situaci v celé ČR. Při vypracování práce byly použity vhodné způsoby ocenění, a to na základě platného cenového předpisu, výnosová metoda a metoda přímého porovnání, ve které byly detailně popsány jednotlivé zvolené koeficienty. Sestavené databáze byly korektně vyhodnoceny a ze získaných informací vyvozeny odpovídající závěry. Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou sice v praxi běžně používané, přínosné je především posouzení těchto metod, co do vhodnosti pro ocenění kulturní památky. Postup vyhodnocení vlivu rekonverze na cenu objektu může být přínosný pro majitele obdobných areálů. Práce je vypracována seriózně, výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, závěry práce jsou správné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gardášová, Alena

Diplomantka splnila všechny požadavky v zadání. Předložila kvalitní práci, kterou zpracovala zodpovědně. Práce je doplněna velkým počtem tabulek, obrázků a příloh, které vhodně a názorně doplňují psaný text. Formální požadavky byly taktéž splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91418