STRNKOVÁ, M. Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Práce je na velmi dobré odborné úrovni, velký prostor je věnován vývoji a struktuře církevního majetku. Předmětem ocenění je velmi netypický objekt. Před vlastním oceněním jsou navrženy 4 varianty vhodného využití objektu, a pro dvě z nich jsou následně provedeny výpočty nákladů na přestavbu. S využitím metody přímého porovnání byly zjištěny možné pronájmy pro navržená využití. Vlastní posouzení proběhlo na základě porovnání výnosových hodnot jednotlivých variant. Výsledky jsou prezentovány přehledně, s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů. Práce je vypracována svědomitě a výstupy práce mohou být podnětné pro odbornou veřejnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je přiměřeně doplněna obrázky, grafy a tabulkami, došlo však k několika stylistickým pochybením a překlepům.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Teoretická část s popisem lokality a hodnoceného objektu je velmi obsáhlá. V úvodu práce však mohlo být jednoznačněji uvedeno, co je cílem práce a způsoby řešení úkolu uvedeného v zadání diplomové práce. Práce je vcelku logicky rozčleněna a uvádí do problematiky využití církevních objektů. Studentka si vybrala téma zahrnující velké množství otázek, které je nutné pro dosažení cíle vyřešit. Přesto jsou výsledky uvedeny přehledně. Práce však vykazuje několik nesrovnalostí. Nutné stavební práce nutné k rekonverzi objektu jsou popsány velmi obecně a rozpočet se jeví jako ne zcela kompletní. Z toho důvodu bych volil větší hodnotu rezervy než studentkou uvažovaných 5 %. Ve výnosové metodě nejsou dobře popsány náklady spojené s provozem objektu a jeví se jako podhodnocené. Studentka v úvodu výpočtu uvádí, že bude uvažovat s pronájmem 30 let, ve výpočtu výnosovou metodou však využije vzorec pro tzv. věčnou rentu. V závěru studentka velmi zjednodušeně provedla srovnání variant, závěr dle mého názoru mohl být obsáhlejší a jednotlivé důvody odlišnosti variant lépe popsány. Přesto hodnotím práci jako dobře vypracovanou a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91480