FLOKOVÁ, K. Zjednodušené výpočtové modelování spalování biomasy na roštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Jiří

Práce Bc. Kateřiny Flokové byla zaměřena na sestavení a otestování zjednodušeného modelu spalování v pevném loži. Použitý přístup spojuje simulaci proudění a případného předehřevu spalovacího vzduchu, jeho distribuci do lože, zjednodušený popis procesů uvnitř palivové vrstvy a simulaci hoření plynných produktů ve volném prostoru nad palivem. Informace o procesech sušení, zplyňování a oxidace koksu ve vrstvě paliva byly získány virtuálním experimentem s využitím detailního modelu lože. Diplomovou práci řadím mezi náročné, a to s ohledem na množství i složitost dílčích úkolů, nezbytnou práci s cizojazyčnou literaturou a nutnost samostatného analytického myšlení. Výsledky práce jsou příspěvkem k tvorbě metodiky pro výpočtové modelování kotlů na biomasu a komunální odpady na pracovišti ÚPEI. Konstatuji, že stanovené cíle práce byly splněny. Diplomovou práci hodnotím jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vondál, Jiří

Práce se zabývá roštovým spalováním biomasy a jeho modelováním pomocí metody konečných objemů. Ocenit musím rozsah, který autorka musela nastudovat a zvládnout. Od zpracování dat z virtuálního experimentu, přes nastavení výpočtů včetně chemických reakcí a zdrojových členů až po programování uživatelem definované funkce pro Ansys Fluent. Velmi kladně hodnotím také fakt, že na konci každé kapitoly je shrnutí hlavních poznatků v ní uvedených. I přes uvedený potenciál práce se bohužel autorce podařilo většinu výsledků před čtenářem utajit. S prvními výsledky se setkáváme v kapitole pojednávající o tlakových ztrátách v roštu a palivovém loži. Zde chybí jakékoliv dosazení hodnot do uvedených vztahů a mezivýsledky. Čtenář dostává k dispozici pouze výslednou tlakovou ztrátu. Nejsou zde ani uvedeny vypočtené konstanty pro porézní přepážku, jež mají být vstupem pro numerický výpočet. V porovnání s daty ze CFD výpočtu nejsou uvedeny číselné hodnoty a čtenář musí odhadovat dle ilustrativního obrázku, jaká by asi mohla být ztráta na roštu a v palivovém loži. U aproximací jednotlivých křivek mi přijde nevhodné posunovat výrazné maximum křivky sušení, protože dojde k zásadnímu ovlivnění jiné oblasti, než tomu je ve skutečnosti. Zde by spíš bylo vhodnější přidat další zónu, na které dochází k prvnímu vypařování (graf 1). V kapitole zabývající se vyhodnocením radiace není vysvětleno, odkud se vzaly hodnoty absorpčních koeficientů a proč nemohou být třeba o několik řádů vyšší, nebo jestli by zóna vrstvy nespáleného paliva neměla být uvažovaná úplně bez radiace. Co se týká vlivu vedení tepla stěnou reaktoru, tak zde je naprostý nedostatek informací. Vyhodnocení je provedeno na jediném nejasném obrázku. Až z příloh je možné identifikovat, o kterou oblast se zhruba jedná a co to představuje. Zvláštní je velmi vysoká teplota u stěn v zóně sušení, což je ještě před zónou devolatilizace. Nedostatek poskytnutých informací v diplomové práci se projevil i na počtu stran, jež činí jen 37 stran vlastního textu. Z toho výsledky jsou podány na pouhých 6-ti stranách. Nicméně práce může být dobrým výchozím bodem pro navazující rozšíření a hlubší studium dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38044