HENZL, V. Zajištění kvality služeb pomocí protokolu MPLS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

S prací studenta jsem byl spokojen, pracoval samostatně a průběžně konzultoval dosažené výsledky. Zadání bylo zcela splněno a k práci nemám vážnější připomínky. Práci hodnotím stupněm A / 97 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Novotný, Vít

Diplomant Bc. Václav Henzl se ve své práci zabývá problematikou Multiprotocol Label Switching (MPLS) a simulacemi různých scénářů vytvořených na základě této technologie. Téma práce je velmi aktuální, neboť řeší důležitý problém zrychlení průchodu dat transportní sítí a tím i problém kvalitativní podpory služeb v paketových sítích a rozkládání zátěže za účelem efektivního využití síťových prostředků. Práce zahrnuje teoretický náhled do problematiky a především praktickou část věnovanou simulaci sítí MPLS v prostředí OPNET Modeler. Kromě vlivu přítomnosti podpory QoS na zpoždění průchodu dat citlivých na zpoždění MPLS doménou, diplomant také simuloval poruchové stavy a sledoval odezvu domény na nastalou situaci. Práci lze považovat za velmi zdařilou, pouze s drobnými věcnými nedostatky práce, jako: - nesprávná formulace "QoS se dělí na dva typy: IntServ a DifServ, ale "standardizované způsoby podpory zajištění QoS se dělí ..." - nesprávné tvrzení v kap. 2.1 že "vnitřní MPLS směrovače vyhodnocují hlavičky paketů", ale naopak se vyhodnocuje pouze záhlaví MPLS rámců. Protože v dalším textu již diplomant popisuje problematiku správně, předpokládám, že se jedná pouze o "přehmat", - ve výstupech simulace postrádám hodnocení ztrátovosti paketů, především v případě výpadku spoje, a důsledek na realizovanou hlasovou službu. Nedošlo by k ukončení (rozpadnutí) služby? a několika málo formálními nedostatky práce: - kap. 2.3, 2.6 začínají okamžitě odrážkami, odrážky by měly být uvozeny alespoň jednou souvislou větou. - namísto specifikace "okamžitá hodnota něčeho v závislosti na čase" by bylo vhodnější použít výraz "časový průběh něčeho", - místo výrazu "linka" by bylo vhodnější použít výraz "spoj". Práce je relativně rozsáhlá, logicky správně členěná a s velmi dobrou úpravou. Závěrem lze konstatovat, že diplomant prokázal schopnost zvládnout zadaný úkol, zpracoval zadanou problematiku, vytvořil simulační model v prostředí Opnet Modeler, realizoval simulace řady scénářů a kriticky zhodnotil získané výsledky. Proto doporučuji práci k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A / 94 b

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 32295