KUBALA, J. Studie logistické koncepce distribučního skladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší potřebnou oblast logistiky opatřování vzhledem k realizaci požadavků zákazníků. Vychází z konkrétních nedostatků a adresně je v detailních krocích odstraňuje a to jak materiálových tocích, tak i informačních.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Němec, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11352