PAVLIŇÁKOVÁ, V. Elektrostatické zvlákňování modifikovaných biopolymerů pro medicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lucy

Disertační práce ing. V. Švachové (celkem 123 stran) - je napsána v angličtině bez překlepů a formálních chyb. Zhruba 20 % práce zaujímá kvalitně zpracovaná literární rešerše (319 odkazů), která popisuje především proces elektrického zvlákňování, jeho parametry včetně metod zvlákňování kolagenu i želatiny, včetně jejich stabilizace síťováním a dále pak oxidované celulózy spolu s anorganickými aditivy. Experimentální práce je rozdělena na dva velké celky, kde jedním je příprava a charakterizace antibakteriálních nanovláken z oxycelulózy a želatiny a druhým pak modifikace amfifilních nanovláken z PCL a želatiny nanotrubkami haloyzitu. Velká část práce je věnována optimalizaci zvlákňovacího procesu, morfologii vzniklých nanovláken a jejich jak mechanickým tak i biologickým vlastnostem (cytotoxicita, baktericidita). V obou dílčích tématech velmi oceňuji spolupráci s jinými pracovišti v multidisciplinárním týmu, např. s MUNI Brno (doc. MVDR. A. Hampl - histologie - buněčné testy, doc. Alberti - fyzika - elektrostatické zvlákňování, morfologie), Ústav polymérov SAV Bratislava (doc. Khunová – kompozity), Biomedicínský ústav FEKT VUT (dr. Fohlerová – cytotoxikologie), RG1-6 Ceitec VUT (prof. Kaiser – 3D zobrazování nanoCT) atd. Výsledky předložené práce jsou nejenom předmětem základního výzkumu vztahů mezi strukturou, chemickým složením a vlastnostmi hydrogelových nanovláken, ale nacházejí i široké uplatnění v medicíně, např. jako platformy pro testování léčiv na rakovinových buňkách, v regenerativní medicíně měkkých tkání nebo ve tkáňovém inženýrství, což je podloženo získaným jak užitným vzorem, tak i českým patentem právě ve spolupráci s MUNI, kde je ing. Švachová prvním autorem. Studentka velice často konzultovala své výsledky a prokazovala výjimečnou aktivitu po celou dobu studia, účastnila se řady konferencí a je autorkou a spoluautorkou několika článků v impakt. časopisech. Za svoje vynikající studijní úspěchy během doktorského studia získala 2 roky po sobě (2015 a 2016) cenu děkana FCH VUT a dále obdržela na konferencích ocenění za nejlepší poster (Mílovy 2015) a nejlepší přednášku v soutěži mezi doktorandy (Chemie je život, Brno VUT 2015). Závěrem shrnuji, že zadání disertační práce bylo splněno v plném rozsahu a lze tedy předloženou práci přijmout jako podklad pro obhajobu v DSP MCH na FCH VUT v Brně. Na základě výše uvedených skutečností doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byla uchazečce udělena vědecká hodnost doktor filozofie (Ph.D.).

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Martinová,, Lenka

Navrhovaná známka

Zajíčková, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 99678