LEITNEROVÁ, A. Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Proč jste použila v metodice rozhodování mezi nájmem a koupí bytu pro výpočet hédonický index pro modelové výpočty a nepoužila jste hodnoty opotřebení 0,8% a očekávané cenové zhodnocení vybrané nemovitosti 1%, tak jak učinil odborník na problematiku bydlení M. Lux? V čem je Váš přístup výhodnější/lepší?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fajkus, Jiří

Průlomová DP v oblasti využití cenových map, cenových indexů včetně hedonického pro tvorbu poptávkových křivek a variantního matematického modelování vývoje realitního trhu (FDW model) z pohledu nové developerské bytové výstavby i státní politiky podpory bydlení ve vztahu k bytovému fondu. Aktuálně velmi potřebný pokus o vnesení exaktních metod plánování a řízení rozvoje (nejen) rezidenčního realitního trhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Téměř 100%-ní, z důvodu nedokonalé dostupnosti dat ne zcela úplná statistická část
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Naprosto správný a přesný, se zacílením na konkrétní výsledek DP
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Originalita v použití matematického modelu realitního trhu (FDW)
Obtížnost a správnost řešení B Vysoká obtížnost vzhledem k používanému matematickému aparátu, správnost částečně limitována statistickými omezeními
Přínos pro praktické i teoretické využití A Průlomové využití při predikci tržních trendů v praxi i při variantním teoretickém modelování vývoje poptávky, nabídky, nájemného a cen (nejen) v rezidenčním sektoru realitního trhu
Odborná jazyková úroveň B Téměř 100%-ní, drobné a podružné nepřesnosti bez vlivu na vypovídací schopnost, objektivně dáno krátkou dobou v branži
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Pouze drobné formální nedostatky bez vlivu na přehlednost a „štábní kulturu“
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38091