REXA, D. Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Student Denis Rexa zpracoval bakalářskou práci na téma „Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků“. Student zpracovával práci na univerzitě v Istanbulu a jeho tamním konzultantem byl Assoc. Prof. Tansal Cucluoglu, jehož krátký posudek je ve formátu .pdf přiložen. Podle doc. Tansala Cucluoglu je hlavní, že student pracoval na svém projektu uspokojivě. Denis Rexa měl otázky ohledně programování částí svého projektu a doc. Tansal Cucluoglu mu navrhl několik svých spolupracovníků ke konzultaci, ale konečný výsledek mu není znám. Z mého pohledu pracoval student Denis Rexa velmi zodpovědně a iniciativně. Často se mnou konzultoval problémy, které se mu nedařilo řešit s tureckou stranou. Jako jistý nedostatek se jeví, že konečnou verzi práce patrně nediskutoval se svým tureckým konzultantem. Celkovým výsledkem je však kvalitní práce, která splňuje zadání a svým zpracováním se blíží spíše práci diplomové. Za klad také považuji, že student neskrývá nedořešené problémy ve své práci, dané především omezenými časovými možnostmi, jako např. že neobjevil funkční způsob jak filtrovat odpovídajícím způsobem komunikaci mezi uzly, musel pakety generovat manuálně a nedosáhl tedy plnohodnotnou komunikaci mezi účastníky. Také po formální stránce nelze téměř nic vytknout, i když několik překlepů by se našlo a mnohé obrázky také mohly být kvalitnější. Práce splňuje zadání, odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě Návrh hodnocení: A/97

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Kenyeres, Martin

Zadanie je z veľkej časti splnené a po odbornej stránke je práca spracovaná na kvalitnej úrovni. Práca je ale v niektorých častiach nedotiahnutá s množstvom závažných pravopisných chýb. Niektoré sekcie sú od slova do slova skopírované z citovanej literatúry. Tých častí je pomerne dosť. Aj keď sa literatúra cituje, autor by nemal kopírovať celé odseky bez akejkoľvek reformulácie.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 102832