VAŠKE, F. Návrh a realizace zařízení pro testování goniových mechanismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Diplomová práce se zabývá návrhem a testováním goniometrických mechanizmů. První část práce se zabývá rešerší v oblasti goniometrických mechanizmů, která je nezbytná pro pochopení dané problematiky. Na základě této rešerše je proveden návrh nové konstrukce s cílem zlepšit parametry daného zařízení. Pro testování bylo třeba zvládnout programování v prostředí LavWiev. Stanovené cíle byly v plném rozsahu splněny. Vaške pracoval samostatně a dosažené výsledky byly průběžně konzultovány. Student prokázal schopnost řešit konkrétní technický problém na velmi dobré úrovni. Z tohoto důvodu doporučují tuto diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Radoš, Jiří

Diplomová práce je zaměřena na měření goniových mechanismů a následné vyhodnocení přesnosti a opakovatelnosti pohybu goniového mechanismu. V první části student teoreticky rozebírá současné způsoby a možnosti měření mechanismů. Současně je také rozebírá s ohledem na použitelnost v zadaném měřicím zařízení. V druhé části student popisuje vytvořené testovací zařízení, které úspěšně implementoval u dodavatele. Pro testovací zařízení student využil jak znalostí konstruování pro návrh dílů tak znalostí programování v prostředí LabView. Výsledkem je stabilní testovací zařízení s jednoduchou obsluhou, jak bylo požadováno. Ve třetí části práce se student zaměřil na specifické problémy současné konstrukce mechanismu. K tomu použil statisticky zpracovaná data z měřicího zařízení a zároveň data poskytnutá firmou FEI. Výsledkem jsou konstrukční změny, které otestoval podle současných specifikací firmy FEI. Ačkoliv navrhované změny nevedly přímo k požadovaným parametrům, student tyto data velmi dobře vyhodnotil a výsledkem jsou návrhy dalších konstrukčních změn pro vylepšení parametrů. Jako velké pozitivum hodnotím také to, že práce je psána v anglickém jazyce Práce je na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50801