BĚLOUŠEK, R. Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Student postupoval při řešení bakalářské práce velmi iniciativně a samosatatně. Zadání práce splnil bezezbytku jak po stránce teoretické tak i praktické, při laboratorních experimentech. Formální zpracování práce je na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Student se v práci zabýval identifikací parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru ve tvaru Gama-článku. Členění práce do kapitol je logické, práce je bez gramatických a formálních chyb. Po formální stránce je práce velmi dobře a přehledně zpracována. Bylo by však vhodné, aby vkládané obrázky měli menší stupeň komprese, kvůli jejich vzhledu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 17973