BEJDA, V. Zdviže automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubín, Martin

Bakalářská práce studenta Vojtěcha Bejdy „Zdviže automobilů“ odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. V úvodní části práce jsou porovnány zdviže automobilů s ostatními zařízeními. Dále je provedeno rozdělení zdviží podle konstrukčního řešení. Práce je členěna logicky a přehledně. Text práce obsahuje několik překlepů, stylistických a pravopisných chyb, např. na straně 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15... Výhrady bych měl k používání netechnických obchodních výrazů. Dále je nevhodně zvolena velikost obrázku 3 na straně 5. V závěru práce je diskutováno použití zdviží v různých provozech. Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji. Bakalářská práce má, dle mého názoru, po obsahové stránce dobrou úroveň a student úspěšně vytvořil přehled vyráběných zdviží automobilů v Evropě. Výše uvedené spíše formální nedostatky nesnižují významně kvalitu práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce práce se formou rešerše zabývá zvedáky vozidel. Práce je zpracována velmi přehledně a je logicky členěna. V úvodní části práce je uveden stručný přehled vlastností ručních zvedáků, nájezdových ramp a montážních jam, následovaný stručným přehledem základních norem a legislativních požadavků zvedáků vozidel. Hlavní část práce je věnována zvedákům se strojním pohonem. Jednotlivé zvedáky jsou roztříděny podle typu konstrukčního provedení a u každého typu je uvedeno několik nejběžnějších řešení. Vlastní ukázky jednotlivých typů jsou doplněny přehlednými tabulkami se základními technickými i ekonomickými parametry. Celkovou úroveň jinak výborné práce poněkud snižují četné gramatické chyby a občasné překlepy. Pan Vojtěch Bejda prokázal zjevný zájem o danou problematiku a splnil požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50805