SEDLÁK, P. Deskripce ložisek pro rotační pohyb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Bakalářská práce zahrnuje rozsáhlou deskripci valivých ložisek. Práce má logické uspořádání a pokazuje na prvky, se kterými je nutné počítat při návrhu uložení. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dosedla, Michal

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření uceleného přehledu současných, nejčastěji používaných ložisek pro rotační pohyb. Výstupem této práce by měl být komplexní popis zejména valivých ložisek, které se nejčastěji používají v konstrukci strojů. V první kapitole student stručně popsal obsah sepsané bakalářské práce. Druhá kapitola se věnuje základnímu popisu ložisek, jejich historii a také nejnovějším trendům v této oblasti. Třetí kapitola je stěžejní částí této práce. Obsahuje podrobný popis nejčastěji používaných valivých ložisek a také způsob výběru ložiska, jeho dimenzování, výpočet apod. V poslední kapitole jsou popsány moderní matematické metody, které se používají k výpočtu napěťových a deformačních účinků uvnitř ložisek. Celá bakalářská práce, je zpracována na vysoké grafické a obrazové úrovni a je možné se o ni v budoucnu opřít při dalším výzkumu v oblasti metodiky výběru ložisek v konstrukční praxi. Při řešení úkolu student vhodně využil svých dosavadních znalostí a poznatků ze studia. Velmi dobře se také zorientoval v literatuře, která se této problematice věnuje. Grafická úprava práce dokazuje dobré znalosti studenta v oblasti textových editorů. Po obsahové stránce bakalářská práce splnila všechny body zadání. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20925